วัลลภ สันติประชา

วัลลภ สันติประชา

Print Friendly, PDF & Email

วัลลภ สันติประชา

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชา

การศึกษา

- วท.บ.เกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่-นา พ.ศ. 2517
- วท.ม.สาขาพืชไร่-นา พ.ศ. 2522
- Ph.D.Agronomy-Seed Technology, Mississippi State Univeristry, USA พ.ศ. 2528

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ตรี พ.ศ. 2519
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2525
- รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2531

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รองคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530-2542
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2543-2548
- คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2548-
- ประธานสภาคณบดี สาขาการเกษตร พ.ศ. 2553-2556
- ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ.

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ