วรากร ลิ่มบุตร

วรากร ลิ่มบุตร

Print Friendly, PDF & Email

วรากร ลิ่มบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร ลิ่มบุตร (Asst. Prof. Dr. WARAKORN LIMBUT)

การศึกษา

- ค.บ.(เคมี) สถาบันราชภัฎภูเก็ต พ.ศ. 2540
- วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2544
- ปร.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2550

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

Publication

A novel BOD biosensor based on entrapped activated sludge in a porous chitosan-albumin cryogel incorporated with graphene and methylene blue 2017; Sensors and Actuators, B: Chemical; Vol.241; Page:473-481. Niyomdecha, S. | Limbut, W. | Numnuam, A. | Asawatreratanakul, P. | Kanatharana, P. | Thavarungkul, P.

Enhancing capacitive DNA biosensor performance by target overhang with application on screening test of HLA-B*58:01 and HLA-B*57:01 genes 2016; Biosensors and Bioelectronics; Vol.82; Page:99-104. Thipmanee, O. | Thipmanee, O. | Numnuam, A. | Limbut, W. | Buranachai, C. | Kanatharana, P. | Vilaivan, T. | Hirankarn, N. | Thavarungkul, P.

Performance of a gold electrode modified with a nickel oxy-hydroxide film for amperometric determination of ethyl glucuronide, a biomarker for alcohol consumption 2016; Chiang Mai Journal of Science; Vol.43; Page:147-157. Meechaichana, A. | Buranachai, C. | Limbut, W. | Thavarungkul, P. | Kanatharana, P.

4-mercaptophenylboronic acid functionalized gold nanoparticles for colorimetric for colorimrtric sialic acid detection 2016; Biosensors and Bioelectronics; Vol.85; Page:743-750. Sankoh, S. | Sankoh, S. | Buranachai, C. | Numnuam, A. | Limbut, W. | Kanatharana, P. | Thavarungkul, P.

An environmental friendly electrode and extended cathodic potential window for anodic stripping voltammetry of zinc detection 2016; Electrochimica Acta; Vol.221; Page:133-143. Dueraning, A. | Kanatharana, P. | Thavarungkul, P. | Limbut, W.

A cost effective hydrogel test kit for pre and post blast trinitrotoluene 2016; Forensic Science International ; Vol.266; Page:202-208. Choodum, A. | Malathong, K. | Nicdaeid, N. | Limbut, W. | Wongniramaikul, W.

Highly-sensitive label-free electrochemical carcinoembryonic antigen immunosensor based on a novel Au nanoparticles-graphene-chitosan nanocomposite cryogel electrode 2015; ANALYTICA CHIMICA ACTA; Vol.853; Page:521-532. Samanman, S. | Numnuam, A. | Limbut, W. | Kanatharana, P. | Thavarungkul, P.

A new strategy for 2,4,6-Trinitrotoluene adsorption and electrochemical reduction on poly(melamine)/graphene oxide modified electrode 2015; Electrochimica Acta; Vol.184; Page:102-110. Cotchim, S. | Thavarungkul, P. | Kanatharana, P. | Limbut, W.

Electrochemical detection of the disease marker human chitinase-3-like protein 1 by matching antibody-modified gold electrodes as label-free immunosensors 2015; Bioelectrochemistry; Vol.101; Page:106-113. Chaocharoen, W. | Suginta, W. | Limbut, W. | Numnuam, A. | Khunkaewla, P. | Kanatharana, P. | Thavarungkul, P. | Schulte, A.

A novel molecularly imprinted chitosan-acrylamide, graphene, ferrocene composite cryogel biosensor used to detect microalbumin 2014; Analyst; Vol.139; Page:6160-6167. Fatoni, A. | Numnuam, A. | Kanatharana, P. | Limbut, W. | Thavarungkul, P.

A Conductive Porous Structured Chitosan-grafted Polyaniline Cryogel for use as a Sialic Acid Biosensor 2014; Electrochimica Acta; Vol.130; Page:296-304. Fatoni, A. | Numnuam, A. | Kanatharana, P. | Limbut, W. | Thavarungkul, P.

A comparative study of a label-free DNA capacitive sensor using a pyrrolidinyl peptide nucleic acid probe immobilized through polyphenylenediamine and polytyramine non-conducting polymers 2013; Sensors and Actuators, B: Chemical; Vol.177; Page:543-554. Sankoh, S. | Samanman, S. | Thipmanee, O. | Numnuam, A. | Limbut, W. | Kanatharana, P. | Tirayut, T. | Thavarungkul, P.

One-step porous gold fabricated electrode for electrochemical impedance spectroscopy immunosensor detection 2013; Electrochimica Acta; Vol.111; Page:374-383. Dawan, S. | Wannapob, R. | Kanatharana, P. | Limbut, W. | Numnuam, A. | Samanman, S. | Thavarungkul, P.

A highly stable oxygen-independent glucose biosensor based on a chitosan-albumin cryogel incorporated with carbon nanotubes and ferrocene 2013; Sensors and Actuators B: Chemical; Vol.185; Page:725-734. Fatoni, A. | Numnuam, A. | Kanatharana, P. | Limbut, W. | Thammakhet, C. | Thavarungkul, P.

การประยุกต์ใช้วัสดุนาโนสำหรับการพัฒนากลูโคสเซนเซอร์โดยใช้เอนไซม์และไม่ใช้เอนไซม์ 2012; สงขลานครินทร์เวชสาร; Vol.30; Page:33-43. ลิ่มบุตร, ว.

Label-free capacitive DNA sensor using immobilized pyrrolidinyl PNA probe: Effect of the length and terminating head group of the blocking thiols 2012; Biosensors and Bioelectronics; Vol.38; Page:430-435. Thipmanee, O. | Samanman, S. | Sankoh, S. | Numnuam, A. | Limbut, W. | Kanatharana, P. | Vilaivan, T. | Thavarungkul, P.

Amperometric sensor for detection of bisphenol A using a pencil graphite electrode modified with polyaniline nanorods and multiwalled carbon nanotubes 2012; Microchim Acta ; Vol.176; Page:91-99. Kanatharana, P. | Thammakhet, C. | Thavarungkul, P. | Numnuam, A. | Limbut, W. | Poorahong, S.

Lebel-free capacitive immunosensors for ultra-trace detection based on the increase of immobilized antibodies on silver nanoparticles 2011; Analytica Chimica Acta; Vol.699; Page:232-241. Dawan, S. | Kanatharana, P. | Wongkittisuksa, B. | Limbut, W. | Numnuam, A. | Limsakul, C. | Thavarungkul, P.

Development and application of a real-time capacitive sensor 2011; BIOSENSORS & BIOELECTRONICS; Vol.26; Page:2466-2472. Wongkittisuksa, B. | Limsakul, C. | Kanatharana, P. | Limbut, W. | Asawatreratanakul, P. | Dawan, S. | Loyprasert, S. | Thavarungkul, P.

Ultra trace analysis of small molecule by label-free impedimetric immunosensor using multilayer modified electrode 2011; BIOSENSORS & BIOELECTRONICS ; Vol.26; Page:4571-4578. Chullasat, K. | Kanatharana, P. | Limbut, W. | Numnuam, A. | Thavarungkul, P.

Cost-effective disposable thiourea film modified copper electrode for capacitive immunosensor 2010; Electrochimica Acta; Vol.55; Page:3268-3274. Limbut, W. | Thavarungkul, P. | Kanatharana, P. | Wongkittisuksa, B. | Asawatreratanakul, P. | Limsakul, C.

The Cladocera (Ctenopoda and Anomopoda) in rice fields during a crop cycle at Nakhon Si Thammarat Province, Southern, Thailand 2010; Crustaceana; Vol.83; Page:1469-1482. Maiphae, S. | Limbut, W.

Affinity sensor using 3-aminophenylboronic acid for bacteria detection 2010; Biosensors and Bioelectronics; Vol.26; Page:357-364. Wannapob, R. | Kanatharana, P. | Limbut, W. | Numnuam, A. | Asawatreratanakul, P. | Thammakhet, C. | Thavarungkul, P.

Disposable Electrodes for Capacitive Immunosenser 2009; Electroanalysis; Vol.21; Page:1066-1074. Thavarungkul, P. | Teeparuksapun, K. | Kanatharana, P. | Limbut, W. | Thammakhet, C. | Asawatreratanakul, P. | Mattiasson, B. | Wongkittisuksa, B. | Limsakul, C.

Fabrication of Nanoporous Copper Film for Electrochemical Detection of Glucose 2009; Electroanalysis; Vol.21; Page:2371-2377. Kanatharana, P. | Sattayasamitsathit, S. | Thavarungkul, P. | Thammakhet, C. | Limbut, W.

Development of Low-Cost Microfluidic Systems for Lab-on-a-Chip Biosensor Applications 2006; NanoBiotechnology; Vol.79; Page:143-149. Tuantranont, A. | Lomas, T. | Maturos, T. | Wisitsora-at, A. | Thavarungkul, P. | Kanatharana, P. | Limbut, W. | Loyprasert, S.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558
- รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษา

หมายเหตุ