ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์

ระวีวรรณ  ชอุ่มพฤกษ์

Print Friendly, PDF & Email

ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติ

นางสาวระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ (Miss Rawewan Chaumpluk) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ
เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2493 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 3 คน ของ
นายศิลา และนางจงกล ชอุ่มพฤกษ์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
นางสาวระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

การศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท พ.ศ. 2512
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2515
- สังคมวิทยามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520

การฝึกอบรม ดูงาน

- ฝึกอบรมด้าน Qualitative Research in Medical Anthropology ณ University of Western Australia, Perth ประเทศออสเตรเลีย ระหว่าง มกราคม - ธันวาคม 2532

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- สมาคมวิจัยเชิงคุณภาพและสมาคมสังคมวิทยา

การทำงาน

- นักวิจัยการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2517-2518
- อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2519-ปัจจุบัน
- รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2525-2528
- นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่าง
พ.ศ. 2528-2529
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่าง
มิถุนายน 2530-มีนาคม 2531
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พ.ศ.2538-2540
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2541-2544 และ พ.ศ.2549-2552
- ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2546
- กรรมการ อกม.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2541-2544
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2541-2544
- ประจำกองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล พ.ศ.2535-2540
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2541
- กรรมการสภาวิทยาลัยอิสลามยะลา พ.ศ.2544-
- กรรมการสภาวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

- เขต รัตนจรณ์ และคณะ. 2527. เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นปีที่ 1. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- มาลินี วงษ์สิทธิ์, จันทร์เพ็ญ เพ็งเทียนฉาย และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์. 2531. ความคิดเห็น
ของผู้บริหารระดับสูงใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องประชากรและการอนามัย. 2 เล่ม. กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์. 2529. "การใช้พื้นที่ของเรือนไทยมุสลิม", รูสมิแล, 9 (พฤษภาคม-
สิงหาคม), 60-64.
- ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์. 2527. เครือญาติและการสมรส. ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์. 2527. "โครงการทดลองและสาธิตการเลี้ยงหอยแมลงภู่โดยวิธีปักไม้ไผ่,
รูสมิแล, 7(มกราคม-เมษายน), 78-80.
- ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์. 2525. "บทบาทของสตรีไทยมุสลิมในหมู่บ้านรูสมิแล", รูสมิแล,
6 (กันยายน-ธันวาคม), 54-58.
- ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์. 2526. "พหุสังคง", รูสมิแล, 6(พฤษภาคม-สิงหาคม), 73-79.
- ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์. 2528. มานุษยวิทยาวัฒนธรรม. ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์. 2526. "รายงานการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านประมงพื้นบ้านในประเทศไทย", รูสมิแล, 6(มกราคม-เมษายน), 79-83. จัดสัมมนาโดยสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง 12-14 มกราคม 2526 ณ โรงแรมวังใต้สุราษฎร์ธานี.
- ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์. 2528. "ลักษณะทางสังคมของหมู่บ้านไทยมุสลิม", ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง บ้านเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8-9 มกราคม 2528 ศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้. ปัตตานี : ศูนย์ฯ.
- วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ และระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์. 2531. ความคิดเห็นของข้าราชการระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องประชากรและการอนามัย. กรุงเทพ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ

งานอดิเรกของนางสาวระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ คือ สะสมแสตมป์และเหรียญ มีเป้าหมายในชีวิตว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการในสาขาเดียวกัน มีเป้าหมายในการทำงานคืออยากให้อาจารย์ ข้าราชการที่สนใจสาขาวิชาเดียวกันตั้งกลุ่มทำงานเพื่อศึกษาวิพากษ์ เพื่อให้เสนอแนะแก่สังคมได้ และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่ามหาวิทยาลัยภูมิภาคควรเป็นผู้นำทั้งทางด้านความรู้ ความคิดและแก้ปัญหาให้กับชุมชนโดยรอบได้ในระดับหนึ่ง

ปัจจุบัน นางสาวระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ ยังคงรับราชการ พักอยู่ที่บ้านเลขที่
181/48 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี