รศ.สุชาดา ทิพย์มนตรี

รศ.สุชาดา ทิพย์มนตรี

Print Friendly, PDF & Email

รศ.สุชาดา ทิพย์มนตรี

รศ.

ประวัติ

- รศ.สุชาดา ทิพย์มนตรี เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2514 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

- เป็นบุตรของนายราม ทิพย์มนตรี และนางหนูเกตุ ทิพย์มนตรี เป็นบุตรคนที่ 8 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน

- สมรสกับดาบตำรวจเดโช นิลมาศ

- สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ

- งานอดิเรก เรียบเรียงหนังสือและตำรา

- เป้าหมายของชีวิต คือการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

-  เป้าหมายของการงานทั้งทางด้านวิชาการและบริหาร

ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในปณิธานความดีและการยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ข้าพเจ้าจะอุทิศ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ทั้งทางด้านวิชาการและบริหารเพื่อส่วนรวมอย่างมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ยิ่งกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

- ข้อคิดอื่นๆ

ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย และการพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอจะทำให้เราประสบความสำเร็จ

 

 

การศึกษา

- มัธยมศึกษา (ม.6) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปี 2532

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2537

- ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2547

การฝึกอบรม ดูงาน

- สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21 : วิทยากร  ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (25 มีนาคม 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- PBL Training : วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ชยานุวัตร (1-2 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- เส้นทางสู่อาจารย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ :วิทยากร คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (4-6 พฤษภาคม 2556 โรงแรมชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท จังหวัดชุมพร)

- การจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (29 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การพัฒนาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (18 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การเขียนตำราที่มีคุณภาพ (24-25 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน (9-10 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- ยุทธศาตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (7-8 มิถุนายน 2557 โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช จังหวัดนครศรีธรรมราช)

- การเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) และรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) (9 มิถุนายน 2557 โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช จังหวัดนครศรีธรรมราช)

- การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำและจัดทำ มคอ. ออนไลน์ (10 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การวัดและประเมินผลแบบ Active Learning (11 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- Teaching-Learning Tool Edmodo-Facebook of Education (27 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การพัฒนาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) (18 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- แผนชีวิต...การเป็นนักวิจัย (12 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- ระบบประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (9-11 มกราคม 2558 โรงแรมบ่อแสน วิลล่าแอนด์สปา  จังหวัดพังงา)

- การพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์ (23-25 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ : นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หลักสูตรและรายวิชาอย่างมีคุณภาพ (20-21 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF) (8 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การพัฒนาบุคลากรและการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (23-25 มกราคม 2559 โรงแรมโนโวเทล บีช รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ จังหวัดชุมพร)

- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร (29 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร AUN-QA (4-5 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- Creative Leadership and 7 Habits for Highly Effective People : วิทยากร อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ (12 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- การเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF และการจัดทำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน : วิทยากร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล (16 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในอนาคต : วิทยากร ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา (27 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- TQA กับการปรับใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย : วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน (28 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- การเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ : วิทยากร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ (31 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การศึกษาดูงาน : การเรียนรู้กรณีศึกษาด้านการพัฒนาองค์กรธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน (9 มิถุนายน 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร)

- กิจกรรมรักษ์กาย: ธรรมชาติบำบัด (10 มิถุนายน 2559 บัลวีสปา กรุงเทพมหานคร)

- พลังของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (11 มิถุนายน 2559 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร)

- PBL Workshop : PSU Networking Developments and Management : วิทยากร คุณพรหมโชติ ไตรเวช (22 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- เศรษฐกิจโลก ประชาคมอาเซียน  การปรับตัวและกลยุทธ์ : วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- The Inner Voice of Leader by Jimi The Coach Company : วิทยากร อาจารย์พจนารถ ชีบังเกิด (24 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- การเตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเตรียมบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพ : วิทยากร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ (26 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- Teaching by Using LAMS2@PSU and Active Learning in the Classroom (29-30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- PBL Workshop : PSU and Human Resource Strategies : วิทยากร อาจารย์ทายาท ศรีปลั่ง (6 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- PBL Workshop : เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม : วิทยากร รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ (6 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- กิจกรรมรักษ์ใจ : วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (7 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- PSU Positioning in Thailand and ASEAN+6 : วิทยากร ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธ์ บุณยเกียรติ (8 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยและการบริการวิชาการในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (11-12 กรกฎาคม 2559 สุชาดาวิลล่า จังหวัดนครศรีธรรมราช)

- Research and Innovation : วิทยากร Dr. Detlef Reis (21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- ผู้นำกับการสร้างทุนทางคุณธรรม-จริยธรรมในองค์กร : วิทยากร คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ (21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- Executive Coaching : วิทยากร Mr. Leigh Scott-Kemmis (22 กรกฎาคม 2559 โรงแรมอินดิโก้เพิร์ล จังหวัดภูเก็ต)

- University and Job Markets : วิทยากร  Mr. Shane Torr (22 กรกฎาคม 2559 โรงแรมอินดิโก้เพิร์ล จังหวัดภูเก็ต)

- การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : วิทยากร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (23 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- บทบาท ม.อ. ในอาเซียน : วิทยากร ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (23 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- Problem-based Learning Workshop การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศและการบริหารการเปลี่ยนแปลง : วิทยากร ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ (5 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- ยุทธศาสตร์ของมอ. กับการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ : วิทยากร ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ (5 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- Intensive Workshop : PSU Value Diversity Project Designing and Action Plans : วิทยากร ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธ์ บุณยเกียรติ (6 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- ทฤษฎีกระเด้ง จากความรู้สู่การปรับใช้สู่ก้าวอนาคตแบบ 3 V’s : วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (6 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- การประชุมวิชาการนานาชาติ Tourism and Hospitality International Conference (THIC) 2016 (17 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- Executive Leadership Development for the Future : วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (17 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- Authentic Teaching and Assessment : วิทยากร รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล (7 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ : วิทยากร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (22 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การวัดประเมินผล และการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning : วิทยากร รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ (15 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การจัดการศึกษาตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA : วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรัวษ์, ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ (6 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) วิทยากร : ดร. อลงกต ยะไวทย์ (9 สิงหาคม 2560 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- การประชุมวิชาการระดับชาติ : การบูรณาการศาสตร์เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา LAMS National Conference & Exhibition 2017 (The Integration of Sciences for Sustainable Community Development According to the King’s Philosophy) (18 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NR Trade Show & International Seminars (3-5 พฤษภาคม 2561 โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Liberal Arts and Management Sciences National and International Conference and Exhibition 2018 (LAMS NICE 2018) (23-24 พฤษภาคม 2561 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- การศึกษาดูงาน : การประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติ เขาสก เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (25-26 พฤษภาคม 2561 แพ 500 ไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- การสรุปผลการดำเนินงานชุดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชนและประสานพลังประชารัฐ และตลาด MICE (18 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- แนวทางการปฎิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : วิทยากร ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา (26 ตุลาคม 2561 โรงแรมขนอมซันไรท์ บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช)

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. ม.อ. มช. ครั้งที่ 4: การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (13-14 พฤศจิกายน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่)

- The TEACHER : We Share การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์, รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม และอาจารย์วาสนา บุญแสวง (27 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การสัมมนาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปี 2562 : การระดมความคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยใน 3 หัวข้อ (1) การบูรณาการหลักสูตรพันธุ์ใหม่ (2) ระบบบริหารคนเก่ง : Talent Management และองค์กรแห่งความสุข และ (3) การ Implement KPI เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (16-18 มกราคม 2562 โรงแรม Kensington English Garden Resort Khaoyai จังหวัดนครราชสีมา)

- การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กับ Universiti Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย(PSU-UMK) (12 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome Based Education (OBE) : วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ,ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย (9-10 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การศึกษาดูงานและการเจรจาความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมในการจัดประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนให้นักศึกษารายวิชา English for Meeting Arrangement เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) (19 มีนาคม 2562 โรงแรมสยามธานี โรงแรมวังใต้ โรงแรมบรรจงบุรี และโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในอุตสาหกรรม MICE และการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : วิทยากร คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ (3 เมษายน 2562 โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต)

- การสอบปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการประชุม การเป็นมัคคุเทศก์ และการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (20-21 เมษายน 2562 โรงแรมสุภารอยัลบีช สุชาดาวิลล่า และขนอมสปาปลา & แค้มปิ้ง จังหวันครศรีธรรมราช)

- การประชุมวิชาการนานาชาติ : การนำเสนอผลงานวิจัยของบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1(The 1st Asia-Pacific Graduate International Conference : APGIC 2019)(14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs (Objectives Key Results) เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดหลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : วิทยากร คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ (2 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต)

- เทคนิคพิชิต GAT ภาษาไทย ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 (PSU Open House 2019) : วิทยากร คุณเกศจิรา บุญตระกูล (19 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- สถานการณ์ยางพาราของไทยและโลก ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 (PSU Open House 2019) :
วิทยากร คุณสุนันท์ นวลพรหมสกุล (19 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- “เติมไฟใส่ปุ๋ย” ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 (PSU Open House 2019) : วิทยากร คุณศุ บุญเลี้ยง (19 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตร 2+2  กับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Normal University เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน (20 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การสร้างสุขในงานบริการ : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ โครงการแผนกลยุทธ์กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา : วิทยากร ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ (27 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. ม.อ. มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 5 : การยกระดับมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4-5 ตุลาคม 2562 โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต)

- การบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : วิทยากร ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.กระทรวง อว. (4 ตุลาคม 2562 โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต)

- การบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน Life Long Learning (Credit Bank) : วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี (5 ตุลาคม 2562 โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต)

- การศึกษาดูงานและการเจรจาความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมในการจัดประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนให้นักศึกษารายวิชา English for Hotel Personnel เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) (28 ตุลาคม 2562 โรงแรมสยามธานี โรงแรมวังใต้ โรงแรมบรรจงบุรี และโรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- Real Life Curriculum โดย Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : วิทยากร  Mr. Arminas Varanauskas (11 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- การประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” (12 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- (re)thinking education : what lies ahead ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : วิทยากร Mr. Arminas Varanauskas (12 ธันวาคม 2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- STEM in Higher Education ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ, รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ (12 ธันวาคม 2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- Workshop : Developing Work Integrated Learning ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และอาจารย์สุนทร บุญแก้ว (12 ธันวาคม 2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- ความสำคัญ ความจำเป็นและแนวทางการพัฒนา Entrepreneurial Ecosystem, Entrepreneurial University : Entrepreneurship as a New Normal for Universities : วิทยากร ดร.มัลลิกา สังข์สนิท (7 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ : การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 : วิทยากร : ดร.อภิวัฒน์ อายุสุข (12 มกราคม 2563 River Nature Hotel จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่...อาจารย์คุณภาพ : วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไพศาล บรรจุสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม และอาจารย์อัสมา ทรรศนะมีลาภ (18 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

- การออกแบบและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล : วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล และดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ (21 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)


 

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ ระดับ 3 ภาควิชาโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (03 พฤษภาคม 2536)

- อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (17 สิงหาคม 2538)

- อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (01 ตุลาคม 2540)

- อาจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (01 ตุลาคม 2543)

- อาจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (01 เมษายน 2547)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (02 กุมภาพันธ์ 2553)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (02 กุมภาพันธ์ 2553)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (21 กันยายน 2553)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (01 เมษายน 2554)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 พฤษภาคม 2554)

- รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (10 พฤศจิกายน 2559)

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- เลขานุการผู้อำนวยการ ภาควิชาโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (01 กุมภาพันธ์ 2537-31 พฤษภาคม 2538)

- หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (01 มิถุนายน 2538-31 พฤษภาคม 2539)

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (01 มิถุนายน 2539-31 พฤษภาคม 2540)

- ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและแผน ภาควิชาโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (01 มกราคม 2541-30 เมษายน 2542)

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (01 พฤษภาคม 2542-01 พฤษภาคม 2544)

- หัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (01 เมษายน 2550-28 กุมภาพันธ์ 2554)

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2555-31 ตุลาคม 2555)

- กรรมการประจำคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2555-30 เมษายน 2559)

- กรรมการประกันคุณภาพข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2555-ปัจจุบัน)

- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษา การสื่อสาร และธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 ธันวาคม 2555-25 ธันวาคม 2556)

- อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 ธันวาคม 2555-ปัจจุบัน)

- หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (26 ธันวาคม 2556-31 มีนาคม 2558)

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2558-30 เมษายน 2559)

- กรรมการสภาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2558-23 พฤศจิกายน 2561)

- กรรมการวิชาการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2558-ปัจจุบัน)

- กรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (01 มิถุนายน 2558-ปัจจุบัน)

- กรรมการประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2558-ปัจจุบัน)

- คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 พฤษภาคม 2559-31 พฤษภาคม 2561)

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (01 พฤษภาคม 2559-31 พฤษภาคม 2561)

- ประธานคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 พฤษภาคม 2559-23 พฤศจิกายน 2561)

- กรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 พฤษภาคม 2559-ปัจจุบัน)

- กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (01 พฤษภาคม 2559-ปัจจุบัน)

- กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี (01 พฤษภาคม 2559-ปัจจุบัน)

- รักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2561-23 พฤศจิกายน 2561)

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2561-07 ตุลาคม 2565)

- ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน)

- ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กองวิชาการและงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน)

- กรรมการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (01 มิถุนายน 2561-ปัจจุบัน)

- รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (02 มกราคม 2562-30 เมษายน 2563)

- กรรมการประจำวิทยาลัย โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (02 มกราคม 2562-ปัจจุบัน)

- ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (10 มกราคม 2562-31 ธันวาคม 2562)

- รักษาการแทนคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 พฤศจิกายน 2562-30 เมษายน 2563)

- อนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรทุกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (01 กุมภาพันธ์ 2563-ปัจจุบัน)

- รักษาการแทนผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01 พฤษภาคม 2563-ปัจจุบัน)

- ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัย โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (01พฤษภาคม 2563-ปัจจุบัน)

- รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (08 ตุลาคม 2565- ปัจจุบัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานการบริหารขณะที่อยู่ในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

- การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (2559-2562)

- การจัดประชุมนานาชาติด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ Tourism and Hospitality International Conference (THIC) 2016  (2559)

- การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ : การบูรณาการศาสตร์เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา LAMS National Conference & Exhibition 2017 (The Integration of Sciences for Sustainable Community Development According to the King’s Philosophy) (2560)

- การดำเนินงานชุดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชนและประสานพลังประชารัฐ และตลาด MICE โดยได้รับงบประมาณจากงบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (2561)

- การจัดประชุมวิชาการด้าน MICE และด้านการท่องเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ Liberal Arts and Management Sciences National and International Conference and Exhibition 2018 (LAMS NICE 2018) (2561)

- การจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานชุดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว ชุมชนและประสานพลังประชารัฐ และตลาด MICE (2561)

- การจัดทำชุดโครงการเพื่อยื่นของบประมาณงบบูรณาการกลุ่มจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  (Southern Economic Corridor : SEC) ปี 2564-2565 ได้แก่ (1) ชุดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชนและประสานพลังประชารัฐ และตลาด MICE (2) ชุดโครงการพัฒนาวิถีเกษตรกร Farm to function เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวชุมชน และประสานพลังประชารัฐสู่การส่งเสริมตลาด MICE และ (3) ชุดโครงการพัฒนาบุคลากรตามอาชีพการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (Job Trainers) ตามมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA-TP) (2562)

ผลงานการบริหารขณะที่อยู่ในตำแหน่งรักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

- การจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ นานาชาติ (Chinese for Business Communication) หลักสูตรใหม่ 2563 เป็นหลักสูตรนานาชาติ ในรูปแบบการศึกษาแบบ 3+1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน  (2562)

- การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (English for Business Communication) เป็นหลักสูตรในรูปแบบการศึกษาแบบ 2+2 ร่วมกับ Guangxi Normal University ประเทศจีน (2563)

        ผลงานการบริหารขณะที่อยู่ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

- การกำหนดนโยบาย Complaint Zero ในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน กองวิชาการและงานพัฒนานักศึกษา โดยเน้นการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ (2561)

- การจัดทำ Roadmaps การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (2561)

- การกำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2562 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) คิดเป็นร้อยละ 91.78 ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร และส่งเสริมให้คณะคัดเลือกอาจารย์ที่เป็น Best Practice ด้านการสอนแบบ Active Learning ของแต่ละหลักสูตร และจัดกิจกรรม Show and Share เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (2561-2563)

- การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคนได้เข้าสู่การประเมินสมรรถนะการสอนตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF) โดยในปัจจุบัน คณาจารย์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินการเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์เป็นผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF) ในระดับดรุณาจารย์ จำนวน 47 คน และระดับวิชชาจารย์ จำนวน 6 คน (2561-2563)

- การบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดย จัดทำแผนการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละคณะ เพื่อกระจายภาระงานสอนของคณาจารย์ให้เหมาะสม และจัดทำขั้นตอนการเปิดรายวิชาตามแผนการศึกษา (Flow 1) ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ผ่านระบบออนไลน์ (Flow 2) ขั้นตอนการประกันคุณภาพข้อสอบ (Flow 3) ขั้นตอนการทวนการตัดเกรด (Flow 4) และขั้นตอนการขออนุมัติโครงการในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Flow 5) และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประสานงานรายวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยบูรณาการกับรายวิชาประโยชน์เพื่อนมนุษย์ โดยจัดเป็นกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ของนักศึกษา โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาฯ...สรรค์สร้างคุณค่าให้ชุมชน”และกำหนดให้กิจกรรมนี้เป็น Best Practice ของกิจกรรมในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และให้จัดต่อเนื่องทุกปีการศึกษา (2561-2563)

- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับนักศึกษาใหม่ได้จำนวน 858 คน (2562)

- การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome Based Education (OBE)  (2562-2563)

- การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จำนวน 4 หลักสูตร (2562-2563)

- การกำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดทำแผนการศึกษาแบบโมดูล (Module) อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 โมดูล และพัฒนาแต่ละโมดูลเป็นหลักสูตรแบบ Non Degree (2562-2563)

- การกำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร และส่งเสริมการขยายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมผลิตบัณฑิตกับภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น (2562-2563)

- การขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกปีการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษที่นักศึกษาต้องสอบผ่านเพื่อสำเร็จการศึกษา ส่งผลให้นักศึกษารหัส 59 จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1,170 คน มีผู้ที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,164 คน คิดเป็นร้อยละ 99.49 ของนักศึกษาทั้งหมด และมีผู้ที่มีผลการสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ฯ เพียงแค่จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของนักศึกษาทั้งหมด (2562-2563)

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ/ตำรา

- English for Meeting Arrangement (ISBN 978-616-271-358-3) ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 สัญญาเลขที่ 001/59

- English for Hotel Personnel (ISBN 978-616-271-313-2) ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 สัญญาเลขที่ 07/60

- Business Writing in English (ISBN 978-616-271-380-4) ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 สัญญาเลขที่ 01/61

- English for Business 2nd Edition, Revised and Expanded (ISBN 978-616-271-396-5)

- English for Business Communication 2nd Edition, Revised and Expanded (ISBN 978-616-271-407-8)

- English for Graduate Students 2nd Edition, Revised and Expanded (ISBN 978-616-271-416-0)

- English for Business (ISBN 978-616-271-117-6) ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 สัญญาเลขที่ 001/55

- English for Hospitality Services (ISBN 978-616-271-142-8) ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556 สัญญาเลขที่ 001/56

- English for Business Communication (ISBN 978-616-271-128-2) ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556 สัญญาเลขที่ 12/56

- English for Graduate Students ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตำรา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557 สัญญาเลขที่ 12/57

บทความวิชาการ

- Tipmontree, Suchada & Tasanameelarp, Asama. (2019). Using role playing activities to improve Thai EFL students’ oral English communication skills. International Journal of Business and Society (IJBS). (SCOPUS)

- Tipmontree, Suchada & Tasanameelarp, Asama. (2018). The effects of role-playing simulation activities on the improvement of EFL students’ business English oral communication. THE JOURNAL OF ASIA TEFL, 15(3), 735-749. (SCOPUS)

- Tipmontree, Suchada. (2015). Enhancing communicative competence through simulation in an EFL business English class. Asian EFL Journal, 17(4), 121-193. (SCOPUS)

- อดิศา เบญจรัตนานนท์ และสุชาดา ทิพย์มนตรี. (2552). โครงการการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษแบบเข้มให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารศึกษาศาสตร์, 20(2) มิถุนายน-ธันวาคม 2552, 180-201. (TCI)

- อดิศา เบญจรัตนานนท์ และสุชาดา ทิพย์มนตรี. (2552). กิจกรรมและสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 5(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2552, 173-196. (TCI)

งานวิจัย

- สุชาดา ทิพย์มนตรี และอัสมา ทรรศนะมีลาภ. (2557). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประสิทธิผลของการใช้สถานการณ์จำลองแบบมีบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (The Effects of Role-Playing Simulation in Developing Oral Business English Communication Skills). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 รหัสโครงการ LAM5704855)

- สุชาดา ทิพย์มนตรี. (2556). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน “ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ (Effectiveness of Role Playing in an “English for Hospitality Services” Classroom)สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 รหัสโครงการ LAM5603435)

- สุชาดา ทิพย์มนตรี. (2555). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Development of English Lessons for Business Communication through Simulation).สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 รหัสโครงการ LAM5505595)

- อดิศา เบญจรัตนานนท์ และสุชาดา ทิพย์มนตรี. (2550). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษแบบเข้มให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (Intensive English Teaching of Listening and Speaking to Freshmen of Science and Technology Faculty at Prince of Songkla University, Pattani Campus). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.(ได้รับทุนสนับสนุนจากสกว. ประจำปีงบประมาณ 2550)

 

 

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- Certificate for the Presenter in the ELT in the Next Decade: Sharing, Caring, and Daring, in the 30th Annual Thailand TESOL International Conference 2010, at the Twin Towers Hotel, Bangkok จาก Thailand TESOL Organization ปี 2553

- เกียรติบัตรอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ (A PSU DAY OF PRIDE) จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555

- เกียรติบัตรอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ (A PSU DAY OF PRIDE) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556

- เกียรติบัตรอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ (A PSU DAY OF PRIDE) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557

- โล่เกียรติยศเชิดชูในฐานะที่ “ปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเวลานานด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ สมควรยกย่องชมเชย เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557

- เกียรติบัตรอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ (A PSU DAY OF PRIDE) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558

- โล่เกียรติยศอาจารย์ผลงานดีเด่น สาขาการแต่งตำรา ชื่อผลงาน English for Hospitality Services ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558

- เกียรติบัตรผู้นำนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 1 (PSU EXECUTIVE LEADERSHIP DEVELOPMEMT PROGRAM FOR THE FUTURE) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559

- โล่เกียรติยศรางวัลสุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประเภทรางวัลสุดยอดครูดี ระดับมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ปี 2560

- ผลการประเมินระดับวิชชาจารย์ จากการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework: PSU-TPSF) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2560-2561

- โล่เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561

- เกียรติบัตรผู้ได้รับการเสนอชื่อ รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี 2562

- เกียรติบัตรอาจารย์ผลงานดีเด่น สาขาการแต่งหนังสือ ชื่อผลงาน English for Hotel Personnel ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี 2562

- เกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น กลุ่มที่ 1.1 รองศาสตราจารย์ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี 2562

- เกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น กลุ่มที่ 1.1 รองศาสตราจารย์ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปี 2563

 

หมายเหตุ