ยูโซะ ตาเละ

ยูโซะ ตาเละ

Print Friendly, PDF & Email

ยูโซะ ตาเละ

ดร.

ประวัติ

นายยูโซะ ตาเละ เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497

การศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาครู (ปก.ศ) วิทยาลัยครูยะลา จังหวัดยะลา พ.ศ. 2517
- ฺB.A (Islamic Studies) University of Karachi, Karachi, Pakistan พ.ศ. 2527
- M.A (Islamic Studies) University of Karachi, Karachi, Pakistan พ.ศ. 2529
- PhD (in Sociology) University Utara Malaysia (UUM) พ.ศ. 2550

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- ครูโรงเรียนบ้านบลุกาสนอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2518-2521
- ครูโรงเรียนบ้านลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2521-2523
- อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2532-

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2533-2537
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2537-2541
- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2541-2545
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2550-2553
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิวทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2553-

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ
ยูโซะ ตาเละ และคณะ. (2538). ครอบครัวมุสลิม. ปัตตานี: วิทยาลัยอิสลามศึกษา และ
องค์การยูนิเซฟ.
ยูโซะ ตาเละ และคณะ. (2540). สิทธิเด็กในอิสลาม. ปัตตานี: วิทยาลัยอิสลามศึกษา และ
องค์การยูนิเซฟ.
Yusof Talek. (2000). Islamic Studies in Asian. Pattani: College of
Islamic Studies and Toyoto Foundation.
Yusof Talek. (2008). Peace Building from Vairiou Experience. Pattani:
college of Islamic Studies. Prince of Songkla University.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ