มูอัสซัล บินแสละ

มูอัสซัล บินแสละ

Print Friendly, PDF & Email

มูอัสซัล บินแสละ

ดร.

ประวัติ

ื่อ-สกุล ดร.มูอัสซัล บิลแสละ
ต ำแหน่ง อำจำรย์ สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
Email muazzan.b@psu.ac.th
สำขำที่เชี่ยวชำญ Software process,
Information technology for education,
Mobile learning
ประวัติกำรศึกษำ
ปี พ.ศ.ที่จบ ระดับกำรศึกษำ สำขำวิชำ สถำบันกำรศึกษำ
ประวัติกำรท ำงำน
ปี พ.ศ. ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน
2548-ปัจจุบัน อำจำรย์ คณะวิทยำกำรสื่อสำร
2549-2551 ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต คณะวิทยำกำรสื่อสำร
2555-2558 รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
คณะวิทยำกำรสื่อสำร
~ 2~
-
หน้ำที่พิเศษอื่นๆ
ปี พ.ศ. ต ำแหน่ง หน่วยงำน
1 ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ด้ำนทุนกำรศึกษำ Islamic Development Bank (IDB)
ประจ ำประเทศไทย
2 คณะท ำงำนวำงแผนและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเด็กด้อยโอกำส
จังหวัดยะลำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ
3 ที่ปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ โรงเรียนอำมำนะศักดิ์ จังหวัดปัตตำนี
4 ที่ปรึกษำด้ำนกำรศึกษำ คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด
สงขลำ
5 ที่ปรีกษำด้ำนระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด
ประเด็น/หัวข้อที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรเป็นวิทยำกร
ล ำดับที่ ประเด็น/หัวข้อ
1 กำรจัดกำรฐำนข้อมูล
2 ภำษำอังกฤษส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
4 กำรออกแบบและวิเครำะห์ระบบสำรสนเทศในองค์กร
5 พำณิชยกรรมอิเล็กทรอนิคส์
6 โครงงำนรำยบุคคล (Individual Project)
ประวัติกำรเป็นวิทยำกร
ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2559 วิทยำกรกำรอบรมเรื่องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียน
กำรสอนในยุคศตวรรษที่ 21
มหำวิทยำลัยรำชภัฎยะลำ
2557-2558 วิทยำกรกำรอบรมเรื่องกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัด
ชำยแดนใต้
2557 วิทยำกรกำรเสวนำเรื่อง กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรองค์กรตำมระบบ Shariah Compliant ICT Logistics
Kontrol: SILK
ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
~ 3~
-
ปี พ.ศ. เรื่อง หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2555-2556 วิทยำกรกำรอบรมเรื่องกำรวำงแผนกำรบริหำรโครงกำรด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจคส์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัด
ชำยแดนใต้
2554 วิทยำกรกำรอบรมเรื่อง Search Engines and Social Networks องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัด
ชำยแดนใต้
ผลงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์
ปี พ.ศ. ผลงำน
ผลงำนทำงวิชำกำร
2557 Binsaleh, M., & Binsaleh, S. (2014). Mobile Learning Implementation Framework in the Conflict
Area of the Four Southern Most Provinces of Thailand. In CD-ROM Proceedings of the
International Conference on Communication, Conflicts and Peace Processes: Landscape of
Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand.
2556 Binsaleh, S., & Binsaleh, M. (2013). What Guidelines Should We Produce in the Context of
Mobile Learning Implementation in the Conflict Area of the Four Southernmost Provinces of
Thailand. Asian Social Science, 9(13), 270-281.
2555 Binsaleh, M., & Binsaleh, S. (2012). Mobile Learning: The case study of the four southern most
provinces of Thailand in transforming critical to opportunity. In CD-ROM Proceedings of the
2nd PSU-USM International Conference on Art and Sciences 2012 "Transforming Research for
Sustainable Community".
2554 Binsaleh, M., & Hassan, S. (2011). Systems Development Methodology for Mobile Commerce
Applications: Agile vs. Traditional. The International Journal of Online Marketing, 1(4), 33-47.
2554 Binsaleh, M., & Hassan, S. (2011). Systems Development Methodology for Mobile Commerce
Applications: The Proposed Methodology. The International Journal of Mobile Computing
and Multimedia Communication, 3(4), 36-52.
~ 4~
-
ปี พ.ศ. ผลงำน
งำนวิจัย
2559 โครงกำรวิจัย: กระบวนกำรพัฒนำครูผ่ำนนวตกรรมรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยบูรณำกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศส ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในศตวรรษที่ 21
(โครงกำรต่อเนื่อง) สนับสนุนโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ปีงบประมำณ 2559
2558 โครงกำรวิจัย: กระบวนกำรพัฒนำครูผ่ำนนวตกรรมรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยบูรณำกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศส ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ในศตวรรษที่ 21
สนับสนุนโดย ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ปีงบประมำณ 2558
2557 โครงกำรวิจัย: กำรส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ในอุตสำหกรรมท่องเที่ยวอันดำมัน
สนับสนุนโดย ส ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ปีงบประมำณ 2557
2555 โครงกำรวิจัย: Mobile Learning: The Case Study of The Four Southern Most Provinces Of
Thailand In Transforming Critical To Opportunity สนับสนุนโดย กองทุนวิจัย คณะวิทยำกำรสื่อสำร
ปีงบประมำณ 2555
~ 1~
-
CURRICULUM VITAE FOR COMMSCI PERSO

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศำสตร์(วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยำ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2538
- ปริญญาโท M.Sc. Computing University of Central England,
United Kingdom พ.ศ.2546
- ปริญญาเอก Ph.D. (Information Technology) University of Utara Malaysia พ.ศ.2555

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการสื่อสาร พ.ศ.2549-2551
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสื่อสาร พ.ศ.2555-2558
- คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านทุนการศึกษา Islamic Development Bank (IDB) ประจำประเทศไทย
- คณะทำงานวางแผนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กด้อยโอกาส จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ที่ปรึกษาด้านการศึกษา โรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี
- ที่ปรึกษาด้านการศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
- ที่ปรึกษาด้านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนำลิสต์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

Binsaleh, M., & Binsaleh, S. (2014). Mobile Learning Implementation
Framework in the Conflict Area of the Four Southern Most Provinces
of Thailand. In CD-ROM Proceedings of the International Conference
on Communication, Conflicts and Peace Processes: Landscape of
Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand.
Binsaleh, S., & Binsaleh, M. (2013). What Guidelines Should We Produce
in the Context of Mobile Learning Implementation in the Conflict
Area of the Four Southernmost Provinces of Thailand. Asian Social
Science, 9(13), 270-281.
Binsaleh, M., & Binsaleh, S. (2012). Mobile Learning: The case study of
the four southern most provinces of Thailand in transforming
critical to opportunity. In CD-ROM Proceedings of the
2nd PSU-USM International Conference on Art and Sciences 2012
"Transforming Research for Sustainable Community".
Binsaleh, M., & Hassan, S. (2011). Systems Development Methodology for
Mobile Commerce Applications: Agile vs. Traditional. The
International Journal of Online Marketing, 1(4), 33-47.
Binsaleh, M., & Hassan, S. (2011). Systems Development Methodology for
Mobile Commerce Applications: The Proposed Methodology. The
International Journal of Mobile Computing and Multimedia
Communication, 3(4), 36-52.


งานวิจัย
- 2559 โครงการวิจัย: กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 (โครงการต่อเนื่อง) สนับสนุนุโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2559
- 2558 โครงการวิจัย: กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2558
- 2557 โครงการวิจัย: การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการใช้งานซอฟแวร์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2557
- 2555 โครงกำรวิจัย: Mobile Learning: The Case Study of The Four Southern Most Provinces Of Thailand In Transforming Critical To Opportunity สนับสนุนโดย กองทุนวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2555

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ