มยุรี วศินานุกร

มยุรี วศินานุกร

Print Friendly, PDF & Email

มยุรี วศินานุกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง

ประวัติ

แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2490 สมรสแล้วกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ วศินานุกร มีบุตรธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คนและหญิง 2 คน

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2513
- Diplomate of the American Board of Pediatric, Bridgeport Hospital, Affiliated to Yale University, Connecticut, USA. พ.ศ.2515-2518
- American Board of Anesthesiology (PartI), Albert Einstein College of Medicine, New York, USA. พ.ศ.2518-2521
- Pediatric Anesthesia, Boston Chidren's Hospital, Boston, USA. พ.ศ.2520
- อนุมัติบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา พ.ศ.2535

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- Assistant Professor in Anesthesiology, Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA. พ.ศ.2521-2522
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2523-2525
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2525-2528
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2528-2530
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2530-2550

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2527-2535
- หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2527-2528
- กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2532-2538
- อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2533-
- หัวหน้าภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2535-2540
- กรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2536-2540
- คณะกรรมการหลักสูตรร่วมระหว่างชั้นปรีคลิลิกและคลินิก พ.ศ.2537-
- คณะอนุกรรมการหลักสูตรย่อย Block Committee พ.ศ.2538
- ประธานกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา พ.ศ.2539-2541
- ประธานคณะกรรมการ ICU โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2539-
- อนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษาแพทย์ พ.ศ.2539-
- หัวหน้าคณะทำงานด้านการเรียนการสอน คณะทำงานร่างนโยบายและแนวทางพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในทศวรรษหน้า พ.ศ.2540-2541
- กรรมการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์โครงการร่วมผลิตแทพย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวงสาธารณสุข (ในภาคใต้) พ.ศ.2540-
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2540-
- กรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2541-
- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2541
- กรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พ.ศ.2541
- กรรมการประสานงานโครงการนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2541
- กรรมการบริหารทุนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ พ.ศ.2542-
- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2542-
- คณะทำงานศึกษาระบบบุคลากร การเตรียมการเพื่อออกนอกระบบด้านแผนงานบริการสาธารณสุข พ.ศ.2542-2545
- ประธานคณะกรรมการจัดทำ Emergency Practice Guideline และ Care Map เรื่อง CPR กรรมการจัดทำหลักสูตรคลินิก ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ พ.ศ.2543
- หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2544-2547
- รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2547-
ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- อาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2531
- อาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม โดยรับโล่ประกาศเกียรติคุณแพทยสภา ในวันไหว้ครูประจำปี 2540
- อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่นอนุสรณ์ พ.ศ. 2543
- รางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2548

หมายเหตุ