มนัส ชัยสวัสดิ์

มนัส ชัยสวัสดิ์

Print Friendly, PDF & Email

มนัส ชัยสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติ

นายมนัส ชัยสวัสดิ์ (Mr. Manat Chaisawat) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2482 ที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรคนที่ 7 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 7 คน ของนายคลื่นและนางเชียน ชัยสวัสดิ์ สมรสแล้วกับนางสำลี ชัยสวัสดิ์ มีบุตรธิดารวม 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และการจัดการกลยุทธ์

การศึกษา

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (พณ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2504
- บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.-การเงิน) บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2516
- Master of Business Administration (M.B.A.) University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2523

การฝึกอบรม ดูงาน

- Visiting Colleagues Program, PAMI, College of Business Administration, University of Hawaii พ.ศ. 2527
- EEC-ASEAN Teachers/Trainers Programme, INSEAD, Euro-ASEA Centre, Fontainebleau, ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2529
- ในด้านวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- พนักงานพัสดุ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2504
- อาจารย์โท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2518
- อาจารย์โท ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2519
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2523-2532
- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2532-2537
- รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 โครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พ.ศ. 2537-2539
- เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2542

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต พ.ศ. 2520
- รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2520
- หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2523-2525
- คณบดี คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2525-2529
- ผู้อำนวยการโครงการขยายการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดตรัง ระหว่าง
กุมภาพันธ์ 2534-ตุลาคม 2536
- ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง ตุลาคม 2534-2539

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

มนัส ชัยสวัสดิ์. การใช้สถิติในทางธุรกิจ. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2525.
มนัส ชัยสวัสดิ์. การจัดการกลยุทธ์. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2531.
(สำเนา)
มนัส ชัยสวัสดิ์. "ความช่วยเหลือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์"
ในการสัมมนาคณาจารย์ทางบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4
ณ โรงแรมพัทยา 4-6 เมษายน 2528.
มนัส ชัยสวัสดิ์. "ตลาดรวมอาเซี่ยน", วารสารสมาคมนักเรียนไทยในรัฐวิคตอเรีย.
เมลเบอร์น, ออสเตรเลีย, 2522.
มนัส ชัยสวัสดิ์. "แนวคิดในการผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ", ใน การสัมมนา
ครบรอบ 68 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องบัณฑิตทางบริหาร
ธุรกิจที่ตลาดต้องการ 21-22 มีนาคม 2528.
มนัส ชัยสวัสดิ์. "แนวทางการประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษาทางบริหารธุรกิจ",
ใน การสัมมนาคณาจารย์ทางบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26-30 มีนาคม 2527.
มนัส ชัยสวัสดิ์. ปัญหาการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าของอาเซี่ยน : ศึกษาเฉพาะการ
การค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย. สงขลา : มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์, 2532.
มนัส ชัยสวัสดิ์. "พฤติกรรมผู้บริโภค : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างชุมชน
ไทยพุทธและชุมชนไทยมุสลิม", เพิ่มผลผลิต, 22(เมษายน-พฤษภาคม 2526)
มนัส ชัยสวัสดิ์. "รายงานสรุป : การสัมมนาการพัฒนาอุตสาหกรรมและศูนย์รวม
การค้าในภาคใต้", วารสารวิทยาการจัดการ, 4(กรกฎาคม-ธันวาคม 2528),
74-79.
มนัส ชัยสวัสดิ์ และคณะ. ข้อมูลเบื้องต้นภาคใต้. สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2530.
มนัส ชัยสวัสดิ์ และคณะ. ตลาดน้ำมันปาล์ม ศึกษาความต้องการใช้ภายในประเทศ.
สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2531.
มนัส ชัยสวัสดิ์ และคณะ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นชั่วคราวและผลกระทบ
ต่อถิ่นฐานเดิม : ศึกษาเฉพาะเขตพื้นที่ยากจนรอบทะเลสาบสงขลา. สงขลา :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527.
มนัส ชัยสวัสดิ์ และคณะ. รายงานการประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2525-
2526. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการ กสช. สำนักนายกรัฐมนตรี, 2526.
มนัส ชัยสวัสดิ์ และสมมาตร จุลิกพงศ์. "ภาคใต้ : แนวทางการลงทุนขั้นพื้นฐาน",
วารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 (มกราคม - มีนาคม 2531)
วไลพร กังสนันท์, มนัส ชัยสวัสดิ์ และสมมาตร จุลิกพงศ์. The Role of
Migration in the Industrial Manpower Potential of Haad Yai
สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2519.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ

งานอดิเรกของ นายมนัส ชัยสวัสดิ์ คือเล่นกีฬา-เทนนิส สามารถติดต่อได้ที่บ้านเลขที่ 30/93 ถนนรามอินทรา ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร