มนตรี มีเนียม

มนตรี มีเนียม

Print Friendly, PDF & Email

มนตรี มีเนียม

รองศาสตราจารย์

ประวัติ

นายมนตรี มีเนียม (Assoc. Prof. Montri Meenium)

การศึกษา

B.Ed. (Thai) Bansomdejchaopraya, Rajabhat University, 1976
M.A. (Thai) Silpakorn University, Thailand, 1988

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา พ.ศ.2550-2551

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รายงานวิจัย
มนตรี มีเนียม. (2543). วิเคราะห์บทละครสมัยใหม่ที่ดัดแปลงจากวรรณคดีไทย. ปัตตานี:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
________. (2550). ประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เขตการศึกษาภูเก็ต สุราษฎร์ธานีและตรัง.
________. (2550). การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการประดิษฐ์กรงนกเพื่อการตกแต่ง.
________. (2556 ). การใช้ภาษาของเยาวชนภาคใต้. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
________. (2556 ). การพัฒนาเยาวชนโดยใช้ศิลปะการแสดง: กรณีศึกษาละครเวทีเรื่อง “กากี” คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานบทความตีพิมพ์ในวารสาร
มนตรี มีเนียม. (2557). การพัฒนาเยาวชนโดยใช้ศิลปะการแสดง: กรณีศึกษาละครเวทีเรื่อง “กากี” คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,6(1).

บทความทางวิชาการ
มนตรี มีเนียม. (2533). ท าไมนางนพมาศจึงต้องเป็นพราหมณ์. รูสมิแล 14, 1(พฤษภาคม – สิงหาคม 2533) 33-35.
มนตรี มีเนียม. (2534). อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: หลักฐานทางวรรณคดี. รูสมิแล 14, 2(มกราคม - เมษายน 2534) 69-73.
มนตรี มีเนียม. (2534). บทบาทของพราหมณ์ในวรรณคดีนิทานสันสกฤต. รูสมิแล 14, 3(พฤษภาคม –กันยายน 2534) 39-44.

หนังสือ
กอบกาญจน์ ภิญโญมารค และคณะ. (2547). ภาษากับความคิดและการสื่อสาร. ปัตตานี: โรงพิมพ์มิตรภาพ.
มนตรี มีเนียม. (2537). กิจกรรมฝึกทักษะจากวรรณคดีไทย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
มนตรี มีเนียม. (2557). วรรณคดีการละคร. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
________. (2557). บทการแสดงจากวรรณคดีไทย สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ