พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

Print Friendly, PDF & Email

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

การศึกษา

- เตรียมอุดมศึกษา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Western Australia
- ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัย Tasmania. Australia
- Post-Doctoral Fellow (NIH), University of Connecticut, U.S.A.
- Post-Doctoral Fellow (NSF), University of Pennsylvania, U.S.A.

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ทางเคมี
มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผู้ช่วยอธิการบดี - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Guest Scientist - Japan Society for the Promotion of Science
Guest Scientist - German Cancer Research Center
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียนไลฟ์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

- ผลการวิจัยพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ในและต่างประเทศ 80 เรื่อง
- เจ้าของสารสกัดจากผลส้มการ์ซีเนีย สูตร Super Hi – Sol™
- เจ้าของผลงานสารสกัดจากเปลือกมังคุด สูตร GM - 1
- เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร SlimSAFE™ ในครีมกระชับสัดส่วน
- เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร Slimface™ ในโลชั่นกระชับรูปหน้า

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

หมายเหตุ