พัชรียา ไชยลังกา

พัชรียา ไชยลังกา

Print Friendly, PDF & Email

พัชรียา ไชยลังกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติ

นางสาวพัชรียา ไชยลังกา (Miss Pachariya Chailangka)

การศึกษา

วท.ม.พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- บรรจุ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 3 ธันวาคม 2527
- โอนย้ายมา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี (คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2542-2543
- หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2543-2547
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2547-2549
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2547-2550
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2549-2552
- รักษาการเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2551-2552
- ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ.2552-2556
- รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. 2556-2557

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาศิลปศาสตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2539
- อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2540
- อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2541
- รางวัล "50 ปี คนดีศรีพยาบาล" เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการดำเนินการจัดการศึกษาพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2553
- โล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ปรจะำปี 2554 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2554
- ศิษย์เก่าดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องใน"วันมหิดล"ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ