พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

Print Friendly, PDF & Email

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

ศาสตราจารย์

ประวัติ

ศาสตราจารย์พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2481 ที่จังหวัดสงขลา

การศึกษา

- วทบ.(พฤกษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2506
- ค.บ.(มัธยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2511
- M.S.(ฺBotany), Montano State University, U.S.A. พ.ศ. 2516

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- รับราชการครู (บรรจุวันที่ 17 พฤษภาคม 2506) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- อาจารย์ (รับโอนวันที่ 1 เมษายน 2512) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2515-2519
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2519-2525
- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2535-

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2536-2537
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2538-

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ