ผาสุข กุลละวณิชย์

ผาสุข กุลละวณิชย์

Print Friendly, PDF & Email

ผาสุข กุลละวณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายผาสุข กุลละวณิชย์ (Mr.Phasook Kullavanij) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2477 ที่กรุงเทพฯ สมรสกับนางสุมณฑา กุลละวณิชย์ (ควรสมาคม) มีบุตร 4 คน
นายผาสุข กุลละวณิชย์ อยู่ในสมณเพศ ฉายานาม ฐานวุฑโฒภิกขุ และมรณภาพเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

การศึกษา

- มัธยมปลาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ พ.ศ. 2495
- B.Ch.E.(วิศวเคมี) Ohio State University, U.S. พ.ศ. 2500
- M.S. Ohio State University, U.S. พ.ศ. 2501
- Ph.D. Ohio State University, U.S. พ.ศ. 2509
- วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2530

การฝึกอบรม ดูงาน

Development Planning จัดโดย ITC ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน พ.ศ. 2524

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

การทำงาน

- เข้ารับราชการเป็นอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2509 - 2515
- โอนมารับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2515 - 2537

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- เลขานุการบริหาร สำนักเลขาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513-2514
- เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2515
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2516
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2518 - 2522
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2528 - 2534
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537-
- กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) พ.ศ. 2515
- ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พ.ศ. 2526 - 2537
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2531
- กรรมการสภาสหวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2534-2535
- ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2536
- นายกสภาวิทยาลัยศรีโสภณ พ.ศ. 2536-2545
- กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2537
- ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2535 – 2537
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2538-2545
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2537-2545

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

- ผาสุข กุลละวณิชย์ และคณะ. 2532. การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. สงขลา: คณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ผาสุข กุลละวณิชย์ และคณะ. 2533. "การออกแบบโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก
สำหรับกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย", วารสารสงขลานครินทร์, 12 (ตุลาคม-ธันวาคม), 381-392.
- ผาสุข กุลละวณิชย์ และคณะ. 2528. ปาล์มน้ำมันและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม. สงขลา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ผาสุข กุลละวณิชย์ และคณะ. 2531. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์และพัฒนาด้านการตลาดของโรงงานหีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ผาสุข กุลละวณิชย์ และคณะ. 2536. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. สงขลา: สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

อาจารย์ตัวอย่าง ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2536

หมายเหตุ