ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

Print Friendly, PDF & Email

ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล

รองศาสตราจารย์

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2501 ที่จังหวัดยะลา

การศึกษา


 • วศ.บ. (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2525

 • M.Eng. (Marine engineering) University of Tokyo, Japan  1986.

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน


 • อาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋ พ.ศ. 2529

 • อาจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋ พ.ศ. 2531

 • อาจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋ พ.ศ. 2538

 • อาจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋ พ.ศ. 2541

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋ พ.ศ. 2542

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋ พ.ศ. 2543

 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋ พ.ศ. 2549

 • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋ พ.ศ. 2549

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ


 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  4 กุมภาพันธ์ 2545-2549

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  1 เมษายน 2549-2550

 • ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 3 พฤษภาคม 2551-2555

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  1 ตุลาคม 2556-2560

 • ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 1 เมษายน 2560-ปัจจุบัน


 

 

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ


 • การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

 • ซอฟท์แวร์การบริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ พ.ศ. 2543

 • Modification of Halo Frame used as Maxillary Bone Distraction Device :Skull Model. 2550

 • ชุดขัดล้าง Anilox Roll แบบอัตโนมัติสำหรับระบบการพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก พ.ศ. 2551

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ