ปรียา วิริยานนท์

ปรียา  วิริยานนท์

Print Friendly, PDF & Email

ปรียา วิริยานนท์

ดร.

ประวัติ

นางสาวปรียา วิริยานนท์ (Miss Preeya Viriyanon) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2488 ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นบุตรคนที่ 8 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คนของหมื่นประคองธุระราษฎร์ (นายประคอง วิริยานนท์) และนางกลำ วิริยานนท์
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ คือ เคมีอนินทรีย์เชิงฟิสิกส์

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเกาะสมุย พ.ศ. 2506
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2508
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2512
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีกายภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516
- Ph.D. (Chemistry) Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2528

การฝึกอบรม ดูงาน

- Training in Laboratory Technician (Chemistry) ณ University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง 1 ธันวาคม 2522 - 3 พฤษภาคม 2523
- เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Fisheries and Marine Science, Universiti Pertanian Malaysia ที่ Kuala Trenganu ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 27-29 ตุลาคม 2535
- เจรจาธุรกิจต่างประเทศ ระหว่าง 15-31 พฤษภาคม 2536 ณ สถาบันและสถานที่ต่อไปนี้
1. Netherlands Institute for Sea Research (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee หรือ NIOZ), Den Burg-Texel ประเทศเนเธอร์แลนด์
2. Universite Louis Pasteur, Ecole d' Application des Hauts Polymeres Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส
3. Universite du Maine, Laboratoire de Chimie et Physicochimie Macromoleculaire Le Mans ประเทศฝรั่งเศส
4. Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (CIRAD) Paris ประเทศฝรั่งเศส
5. Institut National de Formation et d' Enseignement Professionnel du Caoutchouc (IFOCA) Paris ประเทศฝรั่งเศส
6. University of Manchester and UMIST, Manchester Material Science Centre, Department of Chemistry Manchester ประเทศอังกฤษ
7. University of Bradford, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering Bradford ประเทศอังกฤษ
8. Loughborough University of Technology, Institute of Polymer Technology and Materials Engineering Department of Chemistry, Loughborough ประเทศอังกฤษ
9. University of Humberside, School of Food, Fisheries and Environmental Studies Grimsby ประเทศอังกฤษ

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

การทำงาน

- อาจารย์ตรี โท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2512, 2514
- อาจารย์ระดับ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2520
- อาจารย์ระดับ 5, 6, 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2529, 2530, 2532-2544
- เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2544

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- เลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างมิถุนายน 2517- 1 ธันวาคม 2518
- หัวหน้าแผนกวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่าง 2 มกราคม 2518 - 30 กันยายน 2522
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ 2522-16 กรกฎาคม 2522
- หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่าง 1 กันยายน 2523 - 31 พฤษภาคม 2524
- กรรมการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง กันยายน 2529 - ตุลาคม 2530
- หัวหน้าแผนกวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ 2530 - 9 พฤศจิกายน 2530
- หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง
9 ตุลาคม 2530 - 16 ตุลาคม 2532
- อนุกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยและ
UNESCO-ICSU เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเคมี ระหว่าง เมษายน 2532 - สิงหาคม 2535
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 1 กันยายน 2534 - 31 สิงหาคม 2538

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการให้มีการปรับปรุงเปิด-ปิด รายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
(เทคโนโลยีการยาง) ในส่วนของกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก ทั้งนี้เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนกับ
รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และเพื่อความทันสมัยยิ่งขึ้น
ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีพ.ศ. 2531
- ดำเนินการให้มีความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับNetherlands Institute for Sea Research ขณะดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ มีนาคม 2536
- ดำเนินการให้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ School of Food, Fisheries and Environmental Studies, University of Humberside ประเทศอังกฤษ ขณะดำรงตำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ สิงหาคม 2536
- ริเริ่มและดำเนินการให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปดูงานและฝึกอบรมที่
University of Western Australia ภายใต้โครงการPSU-UWA Sister Universities
ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ขณะดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่ มีนาคม 2537

ผลงานทางวิชาการ

ปรียา วิริยานนท์. 2529. "การศึกษากระบวนการรีดอกซ์ของสารประกอบเชิงซ้อนของ
โคบอลต์ (II) ซึ่งมีแมโครไซคลิกลิแกนด์", ใน รวบรวมบทคัดย่อในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 20-22 ตุลาคม 2529
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. หน้า 186-187 กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.
ปรียา วิริยานนท์. 2533. ปฏิบัติการเคมีทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 4. ปัตตานี: ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์.
ปรียา วิริยานนท์. 2536 "มองลงไปในอ่าวปัตตานี", ใน 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บทความวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. หน้า 31-42. ปัตตานี: ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี.
ปรียา วิริยานนท์ และคณะ. 2537. ป่าชายเลนที่ยะหริ่ง, การจัดการสัมปทานป่าชายเลน :
กรณีศึกษาผู้รับสัมปทานป่าชายเลน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ

งานอดิเรกของนางสาวปรียา วิริยานนท์ คือ ทำสวนครัว สำหรับเป้าหมายของชีวิตนั้นไม่ได้วางไว้
แต่พยายามคิดไว้เสมอว่าทุกอย่างที่จะต้องเผชิญนั้นเป็นของธรรมดา จึงไม่ควรจะเสียใจหรือดีใจ
ให้มีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ กับต้องมีวินัยในการพึ่งตนเอง เป้าหมายของการงานด้านวิชาการ
มีว่า มุ่งแสวงหาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาคิดเป็น นำไปใช้เป็น
รู้จักการแก้ปัญหามีน้ำใจในการอยู่ร่วมกันและมีความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนเป้าหมายทางด้านบริหาร
ตั้งไว้ว่ามุ่งให้บุคลากรมีคุณธรรม รู้จักการเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความเสมอภาคช่วยกันทำงานและแก้ปัญหาด้วยความสามัคคีและมีความจริงใจต่อกัน

ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ 112/3 ถ.ชลวิถี ตลาดหน้าทอน ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทร.(ชั่วคราว) 077-421289 โทรสาร 077-421204