ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

Print Friendly, PDF & Email

ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2482 ที่กรุงเทพฯ
เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คนของนายส่งและนางละม่อม วิบูลย์สวัสดิ์ สมรสแล้วกับนางกาญจนี วิบูลย์สวัสดิ์
มีบุตรหญิง 2 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ วิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีพลังงาน

การศึกษา

- Bachelor of Science in Engineering, Imperial College London,สหราชอาณาจักร
- Diploma of Imperial College in Thermal Processes, mperial College London,สหราชอาณาจักร
- Doctor of Philosophy in Engineering, University College London สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- วุฒิสมาชิกวิศวกรรมสถานฯ
- วุฒิวิศวกร
- สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ (ตลอดชีพ)

การทำงาน

- หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี พ.ศ. 2515
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี พ.ศ. 2519
- รองศาสตราจารย์และคณบดี คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี พ.ศ. 2523-2528
- รองศาสตราจารย์ เอ.ไอ.ที. พ.ศ.2528-2531
- ศาสตราจารย์ ระดับ 10 สาขาเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระรจอมเกล้า ธนบุรี พ.ศ. 2532
- ศาสตราจารย์ ระดับ 11 และรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี พ.ศ.2534-

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2529-
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2527-
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532-
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2534-
- กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2532-
- กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2533-
- ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยอาเซียน
- ประธานคณะกรรมการนโยบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ พ.ศ. 2511-2514
- จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ พ.ศ.2517
- จัดต้ังคณะพลังงานและวัสดุ และสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี พ.ศ. 2522
- จัดตั้งสายวิชาเทคโนโยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ขณะดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พ.ศ.2532

ผลงานทางวิชาการ

ารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
- Nansaarng, S. and Srichandr, P., 2006, "Characterization of As-cast Titanium Aluminide on Ti-Al and Ti-Al-Nb Systems", WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, Vol. 1, No. 4, April, pp. 493-499.
- Wibulswas, P., Chirachakhrit, Keochung, U., and Tiansuwan, J., 1999, "Combustion of Blends Between Plant Oils and Diesel Oil", Renewable Energy Vol. 16, pp. 1097-1101.
- P. Wibulswas, S. Chirachakhrit, U. Keochung, J. Tiansuwan, 1998, "Combustion of Blends Between Plant Oils and Diesel Oil", World Renewable Energy Congress: Renewable Energy 16, Pergamon, pp. 1097-1101.

วารสารระดับประเทศ
- P. Wibulswas, 1998, "Sustainable Energy Development For Thailand", Songklanakarin J. Science and Technology, Volume 30th Anniversary of Prince of Songkla University, Thailand, pp. 88-96.

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
- Wibulswas, P. and Khummongkol, P., 1998, "Renewable Energy for Mitigating Greenhouse Gases : Case Study of Thailand", Paper Present at Conference on New and Renewable Energy Resources: Pole Vaulting Opportunities Towards Sustainable Energy Development, June 25, Philippines.
- Wibulswas, P., Chirachakhrit, S., Keochung, U. and Tiansuwan, J., 1998, "Combustion of Blends between Plant Oils and Diesel Oil", World Renewable Energy Congress, September, Florence, Italy, pp. 1098-1101.

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
- ธิบดินทร์ แสงสว่าง, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์, 2546, "การทำนายสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์มโดยใช้ทฤษฎีการถ่ายเทมวล", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 72-76.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทบุคคล จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย พ.ศ. 2537
- รางวัลเกียรติยศ PTIT Distinguished Fellow ประจำปี 2549-2550 จาก สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2536

หมายเหตุ