ปริศวร์ ยิ้นเสน

ปริศวร์ ยิ้นเสน

Print Friendly, PDF & Email

ปริศวร์ ยิ้นเสน

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายปริศวร์ ยิ้นเสน (MR. PRASERT PANPRAE)

การศึกษา

- ศศ.บ.(ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2538
- M.A.(Korean Studies) Jeonju University พ.ศ. 2543
- Ph.D.(Korean Linguistics) Jeonju University พ.ศ. 2548

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
ผลงานวิจัย
1. PARIT YINSEN, HWANSEUNG JUNG .The History of Thailand and Korea Relationship.2555.
2. ปริศวร์ ยิ้นเสน .การจัดทำพจนานุกรมไวยากรณ์เกาหลี.ปัตตานี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557.
3. ปริศวร์ ยิ้นเสน .การจัดทำพจนานุกรมไวยากรณ์เกาหลี.ปัตตานี:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2557.


บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร
1. PARIT WONGTHANASEN."The Aspects of Korean Wave in Thailand" The International Network for Korean Language and Culture.4 (1):1-15; มิถุนายน-ธันวาคม 2550.
2. PARIT WONGTHANASEN."The Diffusion of Korea in Thailand" Korean-Thai Studies Journal.15 (1):559-574; กุมภาพันธ์-มกราคม 2551.
3. ปริศ วงศ์ธนเสน."เปรียบเทียบการใช้ภาษาของเพศหญิงและเพศชายในภาษาไทยและภาษาเกาหลี" Korean Association of Thai Studies .2552(16):1-34; ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2552.
4. PARIT WONGTHANASEN."The Constrastive Study of Korean and Thai Greetings" The Association of Thai Studies in Korea Journal.17 (17):1-28; สิงหาคม-กุมภาพันธ์ 2552.
5. ปริศวร์ ยิ้นเสน ."นโยบายการศึกษาภาษาเกาหลีในประเทศไทย" Southeast Asian Journal.16 (1):1-21; กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2555.
6. เชิดชัย อุดมพันธ์ , ปริศวร์ ยิ้นเสน.”คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลีกับนัยทางสังคมและวัฒนธรรม" วิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.7(2):27-44; กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2560.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
1. PARIT WONGTHANASEN.The Aspects of Korean Wave in Thailand.2550.
2. PARIT WONGTHANASEN.Politeness : The Reflection of Korean Conceptual Social Function.2551.
3. ปริศ วงศ์ธนเสน.ภาษาเกาหลี : การใช้ภาษาของเพศชายและเพศหญิง.2551.
4. PARIT WONGTHANASEN.The Diffusion of Korea in Thailand.2551.
5. PARIT WONGTHANASEN.The Identity of Korean in Thailand.2551.
6. ปริศ วงศ์ธนเสน.อัตลักษณ์การตั้งถิ่นฐานของชาวเกาหลีในประเทศไทย.2552.
7. PARIT WONGTHANASEN.The Roles and Functions of Korean Instructors in Thailand.2552.
8. PARIT YINSEN .The Korean Education Policy in Thailand.2554.
9. PARIT YINSEN .The History of Relationships between Korea and Thailand.2555.
10. ปริศวร์ ยิ้นเสน .การใช้ภาษาอินเทอร์เนตของนักศึกษาเกาหลี.2555.
11. ปริศวร์ ยิ้นเสน .อวัจนภาษากับปัญหาการสื่อสารระหว่างชาวไทย.2556.
12. ปริศวร์ ยิ้นเสน , เชิดชัย อุดมพันธ์ .อวัจนภาษาเกาหลีกับปัญหาการสื่อสารของชาวไทย.2556.
13. ปริศวร์ ยิ้นเสน .แนวความคิดเกาหลีที่สะท้อนในภาษาโฆษณา.2556.
14. ปริศวร์ ยิ้นเสน .การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการเรียนภาษาเกาหลีด้านไวยากรณ์ของนักศึกษาไทย.2556.
15. PARIT YINSEN .A Comparative Study on Thai and Korean Greetings.2557.
16. ปริศวร์ ยิ้นเสน .ศึกษาคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาเกาหลี.2558.
17. ปริศวร์ ยิ้นเสน , เชิดชัย อุดมพันธ์ .ภาษาโฆษณาภาษาเกาหลี: ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง.2559.
18. PARIT YINSEN .The Study of the Settlement of South Koreans in Thailand.2559.
19. PARIT YINSEN, CHERDCHAI UDOMPHAN .A Study on Korean-Thai Mixing.2561.

4.4 บทความทางวิชาการ
1. ปริศวร์ ยิ้นเสน ."ถนนเกาหลี : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ชาวเกาหลี" South Korea, Korean, Identity, Pattani Highway .20(2):1-16; กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2557.


ประเภทหนังสือและตำรา
1. ปริศ วงศ์ธนเสน.หลักภาษาเกาหลี. พิมพ์ครั้งที่ 1.ปัตตานี:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2550.
2. ปริศ วงศ์ธนเสน.อ่าน เขียน เรียนเกาหลีด้วยตนเอง. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:B2U, 2551.
3. ปริศ วงศ์ธนเสน.ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว.ปัตตานี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2551.
4. ปริศ วงศ์ธนเสน.สนทนาภาษาเกาหลีสำหรับนักท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร:Inforpress, 2552.
5. ปริศวร์ ยิ้นเสน .สัทศาสตร์ภาษาเกาหลี. พิมพ์ครั้งที่ 1.ปัตตานี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554.
6. ปริศวร์ ยิ้นเสน .ภาษาเกาหลีเพื่องานโรงแรม. พิมพ์ครั้งที่ 1.ปัตตานี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554.
7. ปริศวร์ ยิ้นเสน .สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี. พิมพ์ครั้งที่ 1.สงขลา:กราฟฟิคเนค, 2555.
8. ปริศวร์ ยิ้นเสน .ภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการ. พิมพ์ครั้งที่ 1.สงขลา:บริษัทกราฟฟิคเนค จำกัด, 2555.
9. ปริศวร์ ยิ้นเสน .คำกริยาในภาษาเกาหลี. พิมพ์ครั้งที่ 1.สงขลา:บริษัทกราฟฟิคเนค จำกัด, 2555.
10. ปริศวร์ ยิ้นเสน .ปทานุกรมรูปแบบประโยคภาษาเกาหลี. พิมพ์ครั้งที่ 1.สงขลา:บริษัทกราฟฟิคเนค จำกัด, 2555.
11. ปริศวร์ ยิ้นเสน .ภาษากับวัฒนธรรมเกาหลี. พิมพ์ครั้งที่ 1.สงขลา:บริษัทกราฟฟิคเน็กส์ จำกัด, 2555.
12. ปริศวร์ ยิ้นเสน .ภาษากับวัฒนธรรมเกาหลี. พิมพ์ครั้งที่ 1.สงขลา:กราฟฟิคเนคส์, 2555.
13. ปริศวร์ ยิ้นเสน .สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี. พิมพ์ครั้งที่ 1.สงขลา:กราฟฟิคเน็คส์, 2555.
14. ปริศวร์ ยิ้นเสน .ภาษาเกาหลีกับสังคมเกาหลี. พิมพ์ครั้งที่ 1.สงขลา:กราฟฟิคเน็คส์, 2555.
15. PARIT YINSEN .Korean Pattern Dictionary. พิมพ์ครั้งที่ 1.2557.
16. PARIT YINSEN .Korean-Thai verbs. พิมพ์ครั้งที่ 1.2558.
17. PARIT YINSEN .Korean-Thai Verbs 2. พิมพ์ครั้งที่ 1.2559.

เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. ปริศ วงศ์ธนเสน.สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี.
2. PARIT WONGTHANASEN.?? ??? / Korean Language for Tourism.
3. ปริศ วงศ์ธนเสน.ภาษาเกาหลีเพื่องานเลขานุการ.
4. ปริศ วงศ์ธนเสน.ภาษาเกาหลีสำหรับงานการบิน.

เอกสารประกอบการบรรยาย/ประชุม/อบรม/สัมมนา
1. ปริศวร์ ยิ้นเสน .การสอนสัทศาสตร์ภาษาเกาหลี.2554.

ผลงานวิชาการประเภทอื่นๆ
1. PARIT WONGTHANASEN.A Contrastive Study on Thai and Korean Greetings.2550.
2. PARIT WONGTHANASEN.The Roles and Functions of Korean Instructors in Thailand.2552.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ