ประเสริฐ ชิตพงศ์

ประเสริฐ ชิตพงศ์

Print Friendly, PDF & Email

ประเสริฐ ชิตพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายประเสริฐ ชิตพงศ์ (Mr. Prasert Chitapong ) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2491 ที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561

การศึกษา

- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2509
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2513
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2516
- Ph.D. (Agronomy) Rutgers University of New Jersey, U.S.A. พ.ศ. 2526

การฝึกอบรม ดูงาน

- ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมัน มาเลเซีย และสิงคโปร์

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
- สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
- Weed Science Social of America
- Weed Science Social of Japan
- International Weed Science Society

การทำงาน

- นักวิจัย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2513 - 2516
- Gradute Assistance, Department of Natural Resources, Alabama A & M
University, U.S.A.
- อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2519-2523
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2527-2530
- รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530-2549

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2520-2522 และ 2527-2530
- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530-2538
- รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2540-2543
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระที่ 1 พ.ศ. 2543-2546
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระที่ 2 พ.ศ. 2546-2549
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในสาขาพืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2530-
- ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติไทย-ออสเตรเลีย พ.ศ. 2530-
- ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการทำฟาร์มไทย-ฝรั่งเศส พ.ศ. 2530-
- ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพืชน้ำมัน และโครงการการตรึงไนโตรเจนในระดับไร่-นา
ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) พ.ศ. 2530-
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต พ.ศ. 2530-
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2533-
- กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530-
- ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาชนบทตามแนวชนบทศาสตร์
พ.ศ. 2534-
- กรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2534-
- ผู้อำนวยการโครงการ การศึกษา วางแผนและออกแบบ โครงการฟื้นฟูและพัฒนา 3
ทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของ USAID พ.ศ. 2534-2535
- ที่ปรึกษาของบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2531-
- กรรมการในคณะอนุกรรมการวิจัยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองตามพระราชดำริ
- ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคณะอนุกรรมการของสภาวิจัยแห่งชาติ คือ
อนุกรรมการประสานความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น สาขาผลผลิตการเกษตร
อนุกรรมการประสานงานการวิจัยด้านวัชพืช
อนุกรรมการศูนย์วิจัยควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ที่ปรึกษาด้านวนเกษตรของโครงการเกษตรกรรมทางเลือก กองอำนวยการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
- กรรมการประสานงานระดับชาติ เกี่ยวกับศูนย์บัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARCA) พ.ศ. 2530-

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

จำรูญ ศุภผล, พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ และประเสริฐ ชิตพงศ์. "ลักษณะบางประการ
ของดอกและการงอกของเมล็ดพันธุ์ขจรจบดอกเหลือง", ใน รายงานการประชุมทาง
วิชาการเรื่อง หญ้าขจรจบดอกเหลือง ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23-24
พฤศจิกายน 2530, 19-32.
ประเสริฐ ชิตพงศ์. "การใช้สารเคมีช่วยเร่งการออกดอกสับปะรด",
ข่าวสารวิทยาศาสตร์การเกษตร, 2(2512), 21-28.
ประเสริฐ ชิตพงศ์. วัชพืชและการป้องกันกำจัด. สงขลา : คณะทรัพยากร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2532.
ประเสริฐ ชิตพงศ์ และจารึก บุญศรีรัตน์. "หญ้าขจรจบดอกเหลือง :
วัชพืชร้ายแรงชนิดใหม่ในภาคใต้และภาคตะวันออก", กสิกร,
58(2528), 305-309.
สุรนันท์ สุภัทรพันธุ์ และประเสริฐ ชิตพงศ์. "การศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับภาวะและปัญหาการออกดอกและติดผลลิ้นจี่ตามแหล่งปลูกลิ้นจี่
ในประเทศไทย", ในรายงานการวิจัยประจำปี 2515, หน้า 188-
205. กรุงเทพฯ : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2515.
ประเสริฐ ชิตพงศ์ และศุกร์ เก็บไว้. "ประสิทธิภาพและความเหมาะสม
ของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดในข้าวโพดหวานในภาคใต้", วารสาร
สงขลานครินทร์, 10(2531), 113-120.
ประเสริฐ ชิตพงศ์ และอัมพร สุวรรณเมฆ. "การใช้ยากำจัดวัชพืชบางชนิด
ในแปลงสับปะรด", วิทยาสารเกษตรศาสตร์, 9(2518), 84-92.
Bishnoi, U.R., P. Chitapong, J. Hughes and J. Nishimuta.
"Quantity and Quality of Triticale and Other Small
Grain Silages", Agronomy Journal, 70(1978), 439-
441.
C. Kupatt, R.D. Ilnicki and P. Chitapong. "Delays in
Incorporation of Some Dinitroaniline Herbicides
Applied Alone and in Combiation with Chloramben
and Metribuzin", Proc. Northeastern Weed Sci. Soc.,
USA., 36(1982), 10-15.
Crozat Y. and P. Chitapong. "The On-Farm Agronmical
Survey : A Tool for Grading Limited Fators of
a Crop and Designing New Technologies". In
Farming Systems Research and Development in
Thailand, p. 87-101. (n.p.) : Prince of
Songkla University and Kasetsart University,
1988.
D. Vitolo, R.D. Ilnicki and P. Chitapong. "Trifluralin
and Bensulide in Combination with Alachlor, DCPA,
and Nitrofen in Cabbage", Proc. Northeastern Weed
Sci. Soc., USA, 31(1981), 171. (Abstract).
Detlefsen, I.M., R.D. Ilnicki and P. Chitapong.
"Alachlor and Metolachlor Alone and in Combination
with Atrazine in Corn", Proc. Northeastern Weed
Sci. Soc., USA, 37(1983), 53-55.
G. Trebuil, Y. Crozat., S. Thungwa and P. Chitapong.
"Weed Problems and Farmers' Weed Management
Strategies in Rainfed Paddy Agroecosystems of
Sathing Phra. Southern Thailand", Proc. 1_st_
Tropical weed Sci. Conf., 1(1984), 66-76.
Horng, L.C., P. Chitapong and R.D. Ilnicki. "The
Effects of Depth of Incorporation of EPTC
Containing Antidote and Extender on Corn and
Weed Control", Proc. Northeastern Weed Sci.
Soc., USA., 35(1981), 1 (Abstract).
Maxwell J.F., P. Chitapong and J. Supapol. Weeds of
Plantation Crops in Southern Thailand. Songkhla :
Department of Plant Sciences, Faculty of Natural
Resources. Prince of Songkla University, 1987.
P. Chitapong. "Agroecosystem Functioning of Weeds and
Weed Management in Traditional Agriculture",
Songklanakarin Journal Sci. Technol., 10(1988),
214-252.
P. Chitapong and R.D. Ilnicki. "Effects of Soybean Row
Spacing, Jimsonweed Densities, and Competition
Periods on Soybeans and Jimsonweed Competition",
Proc. Northeastern Weed Sci. Soc., USA, 36(1982),
9. (Abstract)
P. Chitapong and U.R. Bishnoi. "Agronomic and Nutritional
Evaluation of Triticale and Other Small Grain
Silages", Abstract in the Agronomy Abstracts :
1976 Annual Meetings of ASA. CSSA and SSSA,
Houston : (n.p.), 1976.
P. Chitapong and Y. Crozat. "Some Methodological Features
and Recent Advences in the Thai-French Farming
Systems Research Project Carried Out in the
Songkhla Lake Basin, Southern Thailand", In Second
Thailand National Farming Systems Seminar. Khon
Kaen, Thailand. April 3-5, 1985, p. 392-407.
Khon Kaen : (n.p.), 1985.
P. Chitapong, R.D. Ilnicki and C. Kupatt. "Effects of
Time and Method of Application of Several
Herbicides for Weed Control in Broccoli", Proc.
Northeastern Weed Sci. Soc., USA, 37(1983), 180-
186.
P. Chitapong, R.D. Ilnicki and J.J. Baumley. "Effects
of Incorporation Dept on Alachlor, Alachlor, and
Cyanazine in Corn", Proc. Northeastern Weed Sci.
Soc., USA, 35(1981), 2-5.
P. Chitapong, R.D. Ilnicki and L.C. Horng. "Establishing
Soybeans in a No-Tillage Double-Crop System with
Several Herbicide Combinations", Proc. Northeastern
Weed Sci. Soc., USA, 35(1981), 47. (Abstract)
P. Chitapong, Y. Crozat and C. Saengchayoswat. "Weed
Competition with Mungbean Grown before Rice in
Rice Paddy", Songklanakarin Journal Sci. Technol,
7(1985), 15-19.
P. Tinnimit, P. Chitapong and A. Kamnalrut. "Some
Experiences of the Faculty of Natural Resources,
Prince of Songkla University in Monitoring and
Developing Strategies for the Redressal of Rural
Poverty", In Paper Presented at AAACU 7th Biennial
Conference and Seminar on Role of Agricultural
Collages and Universities in Poverty Redressal
University Pertanian Malaysia, October 17-22,
1988, (n.p.) : University Pertanian Malaysia, 1988.
Y. Crozat and P. Chitapong. "Proposal of Methodology
to Improve Limiting Factors of Rice Cropping
Systems in Sathing Phra Agrarian System", In First
Thailand National Farming Systems Workshop. Surat
Thani, Thailand. April 2-5, 1981. p. 155-164.
Surat Thani Thailand : (n.d.), 1981.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- รางวัลเรียนดี-ดีมาก ในระหว่างศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พ.ศ. 2501-2506
- รางวัลเรียนดีมากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พ.ศ. 2507
- รางวัลนักศึกษาปฏิบัติงานดีเด่น ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2512
- รางวัลนักศึกษาปริญญาโทปฏิบัติงานดีเด่น ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2515
- ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสามัญสมาคมเกียรตินิยมนักวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Sigma Xi-The Scientific Research Society of America)

หมายเหตุ