ประสิทธิ์ ตุลยาทร

ประสิทธิ์ ตุลยาทร

Print Friendly, PDF & Email

ประสิทธิ์ ตุลยาทร

รองศาสตราจารย์

ประวัติ

นายประสิทธิ์ ตุลยาทร (Mr.Prasit Tulyathorn) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ
เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2477 ที่ธนบุรี เป็นบุตรคนที่ 10 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 10 คน ของ
นายอุ๊ และนางบุญมา ตุลยาทร สมรสแล้วกับนางแพรวพรรณ ตุลยาทร มีอาชีพรับราชการ
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ การสอนภาษา

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน พ.ศ. 2496
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2500
- M.A จาก University of Hawaii, สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2506

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ตรี แผนกวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2501-2502
- อาจารย์สอนภาษาไทยที่ Department of Asian and Pacific Languages, University of Hawaii พ.ศ. 2502-2506
- อาจารย์โท แผนกวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2506-2508
- วิทยากรเอก หัวหน้าหน่วยงานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสถานศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2508-2515
- ศึกษานิเทศก์เอก ทำหน้าที่ีหัวหน้าฝ่ายบริหาร กองวิทยาลัย กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2515-2517
- รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร กรุงเทพฯ

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2517-2520

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ