ประทุม ม่วงมี

ประทุม ม่วงมี

Print Friendly, PDF & Email

ประทุม ม่วงมี

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายประทุม ม่วงมี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2492
สมรสกับ รศ. ดร. สุจินดา ม่วงมี (ย่านเดิม) มีบุตรสาว 1 คน บุตรชาย 1 คน

การศึกษา

- อนุปริญญา วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี พ.ศ. 2512
- ปริญญาตรีทางพลศึกษา (B.S.- Physical education) California State University-San Gose
- ปริญญาโททางพลศึกษา (M.A. - Physical education/Exercise physiology) California State University-San Gose
- ปริญญาเอกทางสรีวิทยาการออกกำลังกาย (Ph.D. - Exercise physiology) The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์แผนกวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2519
- อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
- เกษียณอายุราชการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 พ.ศ. 2552

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสคร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- รองคณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะอนุกรรมการแปลหนังสือสาขาพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ประธานฝ่ายวิชาการและวิจัย สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
- คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
- โค้ชบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประธานฝ่ายต่างประเทศของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
- รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พ.ศ. 2559-2562
- รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- เป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนในภาคตะวันออก โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ 2 โครงการ
- เป็นแกนนำในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานทางวิชาการ


ประทุม ม่วงมี. 2527. รากฐานทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกายและการพลศึกษา.กรุงเทพฯ: บูรพาสาส์น.
ประทุม ม่วงมี. 2532. อินเทอร์วาล เทรนนิ่ง: คู่มือการฝึกกีฬา. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณคาร.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- อาจารย์ดีเด่นของกองทุนอนุสรณ์ จอห์น เอ เอกิ้น ประจำปีการศึรกษา 2535
- เกียรติบัตรความสามารถดีเด่นทางกีฬา จากวิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี พ.ศ. 2512
- ข้าราชการตัวอย่าง คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2527

หมายเหตุ