ประกาศ สว่างโชติ

Print Friendly, PDF & Email

ประกาศ สว่างโชติ

ดร.

ประวัติ

ดร.ประกาศ สว่างโชติ (Dr. Prakart Sawangchote)

การศึกษา

- ปริญญาเอก ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัยที่กำลังทำ
1. โครงการศึกษาเพิ่มเติม จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์ 2555
2. โครงการศึกษาความหลากหลายของสังคมพืชและพรรณไม้ในพื้นที่ป่าช้าวัดไทยและพื้นที่สุสานมุสลิม (กูโบร์) และการจัดการพื้นที่โดยชุมชน ในเขตจังหวัดสงขลาและสตูล 2554

งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว
1. ความหลากหลายและโครงสร้างสังคมพืชที่มีท่อลำเลียงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.เขื่อนรัชชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2552
2. การสำรวจแหล่งและเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรพ์พืชในยุคเทอเซียรีบริเวณคาบสมุทไทยเพื่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาบรรพกาล 2549
3. การศึกษาพรรณพืชและโครงสร้างสังคมพืชในป่าดิบเขาระดับต่ำบริเวณสันเย็นในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้ของประเทศไทย

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2557

หมายเหตุ