บุญ จันทร์ทักษิโณภาส

บุญ  จันทร์ทักษิโณภาส

Print Friendly, PDF & Email

บุญ จันทร์ทักษิโณภาส

ดร.

ประวัติ

นายบุญ จันทร์ทักษิโณภาส เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2488
ที่จังหวัดยะลา

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสแตรทไคลด์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสแตรทไคลด์ ประเทศอังกฤษ

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2512

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- กรรมการร่างหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อนุกรรมการบริหารโครงการร่วมในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2530

หมายเหตุ

บรรณานุกรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานีปีการศึกษา 2529. 2530.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม.