บุญสม ศิริบำรุงสุข

บุญสม ศิริบำรุงสุข

Print Friendly, PDF & Email

บุญสม ศิริบำรุงสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2494 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ Mining Techniques, Simulation, Rock Mechanics

การศึกษา

- วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหะการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518
- M.Eng.Sc. (Mining Engineering) University of Melbourne ประเทศออสเตรเลียพ.ศ. 2523
- D.Ing (Mining Techniques), Ecole Nationale Superievre des Mines de Paris
ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2528

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ตรี เมื่อ 1 กรกฎาคม 2518
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 เมื่อ 31 สิงหาคม 2529
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 เมื่อ 1 ตุลาคม 2532
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 เมื่อ 26 สิงหาคม 2534
- รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 เมื่อ 1 เมษายน 2545

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2524
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531-2532
- หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ. ศ. 2532-2534
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พ.ศ. 2534
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2543-2546
- ผู้อำนวยการโครงการ IMT-GT Studeis Center พ.ศ. 2545-2546
- รักษาการผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2546
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2546-2549
- ประธานผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง พ.ศ. 2546
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระที่ 1 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2549-ปัจจุบัน
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2552

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ