บัวเรศ คำทอง

บัวเรศ คำทอง

Print Friendly, PDF & Email

บัวเรศ คำทอง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.

ประวัติ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บัวเรศ คำทอง เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2453 ที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายทรัพย์ คำทอง และนางเปาว์ คำทอง ในปี 2487 ได้สมรสกับนางสาวสุมนา วสุวัต มีบุตร 2 คน ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

การศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2471
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2473
- B.Sc. (Chemistry) University of Liverpool ประเทศอังกฤษ โดยได้รับพระราชทานทุนสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พ.ศ. 2473
- D.Sc. (honorary) University of Aston, Birmingham สหราชอาณาจักร พ.ศ.2481

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2481
- ศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2498

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507-2512
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2512-2514
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2514-2516
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2516-2518
- ราชบัณฑิตในสาขาเคมี
- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเคมีและเภสัชศาสตร์
- กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในการเสด็จพระราชดำเนิน เนื่องในการฉลอง 50 ปี
แห่งวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2510
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2516
- ได้รับพระราชทานกิตติบัตรเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ในสาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525

หมายเหตุ

บรรณานุกรม
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2530. อนุสรณ์ 20 ปี มอ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าท์.
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2550. ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าท์.