บรรเลง ศรนิล

บรรเลง ศรนิล

Print Friendly, PDF & Email

บรรเลง ศรนิล

ประวัติ

นายบรรเลง ศรนิล เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๔๘๔
ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมรสแล้วกับนางจิตรา ศรนิล มีบุตร ๑ คน

การศึกษา

- วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีโคโลญจน์ (Fachhochschule Koln)สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การฝึกอบรม ดูงาน

- ร่วมประชุมก่อตั้ง The Pacific Ocean Coalition of Welding
Association (POCWA) ในฐานะ Board of Directors ที่ Chicaco สหรัฐอเมริกา
- ร่วมประชุม POCWA ครั้งที่๒ ที่ Philadelphia สหรัฐอเมริกา
- ร่วมประชุมวิชาการงานเชื่อม จัดโดย International Institute of Welding (IIW) ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
- ร่วมประชุมวิชาการด้านพลาสติกเทคโนโลยีที่ Southern German Plastic Center ที่เมือง Wurzburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
๓ ครั้ง
- ร่วมประชุมด้านบริหารเทคนิคศึกษา จัดโดย Columbo Plan Staff College ที่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
เดินทางไปเจรจาธุรกิจและศึกษาดูงานในประเทศเยอรมัน อังกฤษ ออสเตรเลีย
- รัสเซีย ฟินแลนด์ เดนมาร์ค อิตาลี เกาหลี และญี่ปุ่น

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทพระนครเหนือ
- นายกสมาคมงานเชื่อมโลหะ
- ประธานศูนย์พลาสติก สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
- ประธานชมรมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน
- อุปนายกนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน

การทำงาน

- ครูตรีประจำแผนกช่างท่อและประสาน วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๐๖-๒๔๑๐
- อาจารย์และหัวหน้าแผนกเขียนแบบเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๕
- อาจารย์โทภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๑๖
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ๕ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๒๓
- รองศาสตราจารย์ ระดับ๗ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๒๖
- รองศาสตราจารย์ ระดับ๙ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๒๘

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระะจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๒๒
- รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๕
- คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๙
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๒
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๕
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๘
- อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
- กรรมการการศึกษากับงานอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- กรรมการร่างหลักสูตรสาขาพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ประธานอนุกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างชำนาญงานสาขาช่างกล
โรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ประธานอนุกรรมการวิชาการสาขาอุตสาหกรรมโลหะและวัสดุ ในการพิจารณาเงินกู้
ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
- อ.ก.ค.วิสามัญเฉพาะกิจ ประเมินบุคคลให้ได้รับเงินเดือนระดับ๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ
- สอนนักศึกษาปริญญาโท วิชา Polymer Processing ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

- ริเริ่มและดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ปวช.ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- เดิมเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปัจจุบัน(เตรียมวิศวะ)
- ริเริ่มแยกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ออกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- ริเริ่มตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
- ริเริ่มและทำโครงการต้นแบบช่างฝึกหัด
- ริเริ่มและดำเนินการตั้งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
- ริเริ่มนำหลักสูตร Welding Engineer เข้ามาดำเนินการฝึกอบรมในประเทศไทย
โดยความร่วมมือกับ SLV-Mannheim สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
- ริเริ่มและดำเนินการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมศาสตร์
- ริเริ่มและดำเนินงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
ผลงานทางวิชาการ
- งานแต่ง แปล และเรียบเรียงตำรา
- หนังสือพลาสติกเทคโนโลยี ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยมของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- หนังสือเทอร์โมไดนามิคส์ประยุกต์
- หนังสือชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
- หนังสือตารางงานโลหะ
- หนังสือแบบฝึกหัดเขียบแบบเครื่องกล
- คู่มือออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
งานวิจัย
- การออกแบบและสร้างเครื่องฉีดเป่าขวดพลาสติก (ร่วมวิจัย)
- การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยวิธี Hobbing (หัวหน้าโครงการ)
- การใช้คอมพิวเตอร์ระบบ CAD/CAE/CAM ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์แม่พิมพ์ (หัวหน้าโครงการ)
- การออกแบบและสร้างเครื่องเป่าฟิล์ม ๓ ชั้น (3-Layers Blown Film) (ร่วมวิจัย)
- การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดฟิล์ม ๓ ชั้น โดยกรรมวิธี Chill-Roll Casting (หัวหน้าโครงการ)

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- กิตติบัตรผลการสอนและมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๒๓ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
- รางวัลอาจารย์ดีเด่นของมูลนิธิจอห์น เอ เอกิ้น ประจำปี ๒๕๓๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ