นุกูล รัตนดากุล

นุกูล รัตนดากุล

Print Friendly, PDF & Email

นุกูล รัตนดากุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติ

การศึกษา

- โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2521
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2528-

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- กรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- หัวหน้าโครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ที่ปรึกษาชาวบ้านเครือข่ายฐานทรัพยากร 3 จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
- กรรมการกำกับโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกและกองทุนป่าเขตร้อน องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- ร่วมจัดตั้งเครือข่ายฐานทรัพยากร 3 จังหวัดภาคใต้
- ผลักดันเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ทรัพยากรลุ่มน้ำ และป่าพรุในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้
- ประสานงานวิชาการในการสร้างข้อเสนอทางเลือกการสร้างเขื่อนสายบุรีต่อฝ่ายนโยบาย จนมีผลให้เกิดการยกเลิกการสร้างเขื่อนสายบุรี ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสายบุรีตอนล่างตามพระราชดำริ (เขื่อนสายบุรี)

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2540
- รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจำปี 2548 ประเภทบุคคล "ผู้สร้างความสมานฉันท์แห่งดินแดนด้ามขวาน" จัดโดยบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

หมายเหตุ