นิวัติ แก้วประดับ

นิวัติ แก้วประดับ

Print Friendly, PDF & Email

นิวัติ แก้วประดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นายนิวัติ แก้วประดับ (Mr.Niwat Keawpradub)

การศึกษา

- เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2530
- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชเวท) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
- Doctor of Philosophy, Pharmacognosy, Department of Pharmacy, King’s
College, University of London, 2541

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ ระดับ 3 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พ.ศ. 2541-2545
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2545-2551
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 1 มิ.ย. 2558
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
- กรรมสภาเภสัชกรรม (ประเภทผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)พ.ศ. 2549-2549
- กรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2545-2551
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ พ.ศ. 2547-2551

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

- Keawpradub, N., Takayama, H. and Sakai, S. 1992. “Phytochemical
study of Alstonia glaucesscens.” Songklanakarin J. Sci.
Technol., 263-269.
- Keawpradub, N., Takayama, H., Aimi, N. and Sakai, S. 1994. Indole
alkaloids from Alstonia glaucescens.” Phytochemistry, 1745-
1749.
-Subhadhirasakul, S., Puripattanavong, J. and Keawpradub,N. 1994.
“Heavy metal content in Thai traditional medicine preparations :
internal use.” Songkalnakarin J. Sci. Technol., 343-352.
- Keawpradub, N. Houghton, P.J., Eno-Amooquaye, E and Burke, P.J. 1997.
“Activity of extracts and alkaloids of Thai Alstonia species
against human lung cancer cell lines”. Planta Medica, 97-101.
- Keawpradub, N. and Houghton, P.J. 1997. “Indole alkaloids from
Alstonia macrophylla.” Phytochemistry, 757-762.
- Subhadhirasakul, S., Puripattanavong, J. and Keawpradub, N. 1999.
“Metal content in Thai traditional medicine preparations for
external use”. Songkalnakarin J. Sci. Technol, 341-345.
- Keawpradub, N., Kirby, G.C., Steele, J.C.P. and Houghton, P.J. 1999.
“Antiplasmodial activity of extracts and alkaloids of three
Alstonia species from Thailand”. Planta Mediac, 690-694.
- Keawpradub, N. Eno-Amooquaye, E., Burke, P.J. and Houghton. P.J. 1999.
“Cytotoxic activity of indole aldaloids from Alstonmacrophylla.” Planta Medica,
311- 315.
- Keawpradub, N., Salaeh, S. and Muangwong, S. 2001. “Free radical scavenging activity
of Star anise (Illicium verum).” Songkalnakarin J. Sci. Technol, 527-536.
- Keawpradub, N., Itharat, A., Tantikarnkul, A., Rugleng, S. and Inruspong, P. 2001.
“Cytotoxic alkaloids from the tuber of Stephania venosa.” Songkalnakarin J.
Sci. Technol, 225-234.
- Itharat, A., Plubrukarn, A., Kongsaeree, P., Bui, T., Keawpradub, N. and Houghton, P.J.
2003. Dioscorealides and dioscoreanone, novel cytotoxic naphthofuranoxepins,
and 1,4-phenanthraquinone from Dioscoreamembranacea Pierre. Organic
Letters, 2879-2882.
- Wonganuchitmeta, S., Yuenyongsawad, S., Keawpradub, N. and Plubrukarn, A. 2004.
Antitubercular sesterterpenes from Thai sponge Brachiaster sp. J. Nat. Prod.,
1767-1770.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ