นิทัศน์ เพราแก้ว

นิทัศน์ เพราแก้ว

Print Friendly, PDF & Email

นิทัศน์ เพราแก้ว

ผศ.ดร.

ประวัติ

- ผศ.ดร.นิทัศน์  เพราแก้ว (Mr. Nitas Proukaew) เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2508 เชื้อชาติไทย   สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

- เป็นบุตรของ พ.อ.วารี  เพราแก้ว และนางอารี  เพราแก้ว เป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 3 คน

- สมรสกับนางชะไมพร  เพราแก้ว มีบุตรี 1 คน

การศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2526
- ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2531
- ปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533
- ปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2541

การฝึกอบรม ดูงาน

TQA Criteria level 2
TQA Pre Assessor

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

เข้าทำงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2543 -ปัจจุบัน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี (01 ก.ค.2545 - 30 พ.ค.2549)
- รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (11 พ.ย.2548 - 30 มิ.ย.2549)
- คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (01 ก.ค.2549 - 14 ส.ค.2551)
- รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการ (15 ส.ค.2551 - 31 พ.ค.2552)  - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (01 มิ.ย.2552 - 31 พ.ค.2556)
- หัวหน้าภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (01 ส.ค.2557 - 01 มิ.ย.2558)
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี (01 มิ.ย.2558 - 31 พ.ค.2562)

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

- ประธานคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติงานประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยปี พ.ศ.2560 – 2564
- ประธานคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
- ประธานคณะทำงานโครงการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2557 และ 2559
- ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาจัดทำโครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่มอาเซียนแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยปี 2560
- ที่ปรึกษาจัดทำโครงการการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวอ่าวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลก กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปี 2560
- ที่ปรึกษาดำเนินโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกิจกรรม : สร้างสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (Gulf of Thailand One Click) ปี 2560
- ประธานคณะทำงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งร่วมกับปลานิลเพื่อยับยั้งการเกิดโรค EMS กิจกรรม : วิจัย/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเพาะพันธุ์กุ้งทะเลร่วมกับปลานิล และส่งเสริมการตลาดกุ้งทะเลและปลานิลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าประมงสู่กลุ่มประเทศอาเซียนปี 2560
- ประธานคณะทำงานโครงการสำรวจความพึงพอใจในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2559
- คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2557
- ประธานคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและบริหารด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5,000,000 บาท)
- ประธานคณะทำงานกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนในโครงการการรวมกลุ่มหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บริการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
- ที่ปรึกษาโครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชันสู่อาเซียน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2560
- ที่ปรึกษาโครงการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวอ่าวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
- ประธานคณะทำงานโครงการสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
- ที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งร่วมกับปลานิลเพื่อยับยั้งการเกิดโรค EMS กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
- ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2579)
- ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2579)
- ที่ปรึกษาโครงการทบทวนแผนพัฒนาระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการปี 2562 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
- วิทยากรอบรมการจัดทำ PMQA Level 2 ให้แก่สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- วิทยากรอบรม “การวางแผนกลยุทธ์” ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- วิทยากรอบรม “การเขียน การวิเคราะห์โครงการ” ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- วิทยากรอบรม “การเขียน การวิเคราะห์โครงการ และการบริหารติดตามการดำเนินโครงการ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ