นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

Print Friendly, PDF & Email

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ประวัติ

นายนพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2454 ที่ตำบลศิริราช อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรของหม่อมหลวงพร้อมและหม่อมหลวงโต๊ะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิมสุทัศน์) สมรสกับนางพงศ์สอาง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (อาสนานนท์) มีบุตรชาย 1 คน
นายนพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2542

การศึกษา

- มัธยมปีที่ 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- อักษรศาสตรบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2478
- Master of Arts มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2506

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- ครู 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2477
- อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2511
- อาจารย์ประจำคุรุสภา พ.ศ. 2513

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2491
- อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย พ.ศ. 2498
- รักษาการผู้อำนวยการกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2500
- ผู้อำนวยการกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2503
- เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2503
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2511
- หัวหน้าคณะอาจารย์ประจำคุรุสภา พ.ศ. 2516

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2523

หมายเหตุ