ธาดา ยิบอินซอย

ธาดา ยิบอินซอย

Print Friendly, PDF & Email

ธาดา ยิบอินซอย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ประวัติ

นายธาดา ยิบอินซอย (Mr. Tada Yipinsoi) เชื้อชาติจีน สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ
เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2477 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง
ทั้งหมด 5 คน ของนายยิบและนางมีเซียม ยิบอินซอย สมรสกับนางสมทรง ยิบอินซอย
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ การรักษาหัวใจ
นายธาดา ยิบอินซอยถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554

การศึกษา

- M.B.Bch. Welsh National School of Medicine, Cardiff, Wales, United Kingdom ค.ศ.1958
- MRCP.Royal College of Physicians, London England ค.ศ.1963
- FRCP Royal College of Physicians, London England ค.ศ.1982
- Ph.D. ( Physiology ) University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, U.S.A. ค.ศ. 1972

การฝึกอบรม ดูงาน

- House-Physician Bridgend General Hospital, Wales 1958-59
- House-Physician Princess Louise Hospital for children, London England 1959-60
- House-Physician, Senior house officer and Rigistra in Medicine and Pediatric, St. Margarets
- Hospital, Epping, Essex. England. 1960-63
- House-Physician in cardiology, The Royal Hammersmith Hospital and the Brompton Hospital, London, England. 1963-64
- Fellow in Cardiac Catheterisation, Mayo Graduate School of Medicine, Rochester, Minnesota. USA. 1966-67
- Fellow of Physiology ( circulatory transport ), Mayo Graduate School of Medicine, Rochester and University of Minnesota, Mineapolis. USA. 1967-70

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- Outstanding achievement in research, DC Balfour award of the Mayo Foundation. 1970
- Society of the Sigma Xi, Mayo Foundation Chapter 1968
- Micro-circulatory Society 1973
- American Physiology Society 1975
- Fellow of the Royal College of Physician, London. 1982

การทำงาน

- Temporary staff Medicine, Siriraj Hospital and Mesicine School, Bangkok, Thailand. 1964-66
- Instructor in Physiology, Mayo Graduate School in Medicine, Rochester, Minn, USA. 1970-72
- Associate Consultant, Department of Physiology, Mayo Clinic, Rochester, Minn, USA. 1970-72
- Assistant Professor in Medicine and Physiology, Montefiore Hospital and Medical Center and the Albert Einstein College of Medicine, Yoshiva University, Bronx, New york, USA. 1972-1975
- Professor in Medicine and in Physiology, ....as above..1980
- Director, Basic Cardiovascular Research Laboratory, Department of Medicine, Montefiore Hospital, Bronx, NY. USA. 1974-1980
- Associate director, Cardiology Fellowship Training Program, Division of Cardiology,
- Department of Medicine, Montefiore Hospital, Bronx, NY. USA. 1972-80
- Professor in Medicine, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Had-Yai, Songkla, Thailand. 1980 - Present
- Chief of Cardiology,... as above.. 1980 - 1987
- Associate Dean in Research Affairs and Deputy Dean, Faculty of Medicine, .... as above .. 1981 - 85
- Associate Dean, Faculty of Medicine, .. as above ..1985 - 1989
- Dean, Faculyt of Medicine, Prince of Songkla University. 1990

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ