ถนัด คอมันตร์

ถนัด คอมันตร์

Print Friendly, PDF & Email

ถนัด คอมันตร์

ฯพณฯ พันเอก(พิเศษ)

ประวัติ

ฯพณฯ พันเอก(พิเศษ) ดร. ถนัด  คอมันตร์  เกิดเมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2457  ที่กรุงเทพมหานคร เสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

การศึกษา

- ปริญญาตรี ทางด้านกฎหมาย (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยแห่งเมืองบอร์โดส  ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยปารีส  ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาเอกทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส  พ.ศ. 2482

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- รับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ  พ.ศ. 2482

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- เอกอัครราชฑูตไทยประจำองค์การสหประชาชาติ  พ.ศ. 2499
- เอกอัครราชฑูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา  สาธารณรัฐกัวเตมาลาและสาธารณรัฐคิวบา พ.ศ. 2500
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คนที่ 20  สมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2502-2514
- รัฐมนตรีช่วยว่าการพัฒนาแห่งชาติ  สมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2516
- หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 3  พ.ศ. 2522-2525
- รองนายกรัฐมนตรี สมัยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2523-2526
- ประธานคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ประธานกรรมการมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ แห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการกองเงินทุนการกุศลในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ประธานคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติฝ่ายอัฟริกาตะวันตกเฉียงใต้
- ประธานการการทรัสตีของที่ประชุมทั่วไปองค์การสหประชาชาติ
- ประธานที่ประชุมองค์การสนธิปัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 7
- ประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคม ASA
- ประธานที่ประชุมรัฐมนตรีประเทศอาเซียนครั้งแรก
- ประธานกรรมการไต่สวนสาธารณะ พ.ศ. 2538
- สมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก พ.ศ. 2539 (มีกำหนด 6 ปี)
- อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2511-2512
- นายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 2  ดำรงตำแหน่ง 4 วาระติดต่อกันคือ
วาระที่ 1 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 18 กันยายน 2515 – 17 กันยายน 2517
วาระที่  2 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 18 กันยายน 2517 – 17 กันยายน 2519
วาระที่ 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 18 กันยายน 2519 – 17 กันยายน 2521
วาระที่ 4 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 18 กันยายน 2521 – 23 สิงหาคม 2522 (ดำรงตำแหน่งไม่ครบ 2 ปี เนื่องจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้
- เป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อสร้างหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  วิทยาเขตปัตตานี

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  Wayne State University สหรัฐอเมริกา  พ.ศ. 2502
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเซอูล  สาธารณรัฐเกาหลี  พ.ศ. 2504
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการฑูต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2505
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัย Fairley  Dickinson สหรัฐอเมริกา  พ.ศ. 2507
- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2526

หมายเหตุ