ดวงวดี สังโขบล

ดวงวดี สังโขบล

Print Friendly, PDF & Email

ดวงวดี สังโขบล

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

นางดวงวดี สังโขบล (Mrs. Duangvadee Sungkobol) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2491 ที่จังหวัดลพบุรี เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คน ของนายทินกร และนางวรรณดวง ทองอร่าม สมรสแล้วกับนายชวลิต สังโขบล มีบุตรชาย 1 คน สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ การพยาบาล

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2507
- วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2513
- M.S. (Nursing) จาก Wayne State University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2519
- Ph.D. (Education) จาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2524

การฝึกอบรม ดูงาน

ดูงานทางด้านการพยาบาล ณ ประเทศออสเตรเลีย มีกำหนด 2 เดือน 25 วัน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

การทำงาน

- พยาบาล โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2513-2514
- อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2514-2517
- อาจารย์ ภาควิชาโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2517-2524
- อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน
- ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2534-3 มกราคม 2536
- อาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กันยายน 2524 - กุมภาพันธ์ 2526
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มกราคม 2525 -มิถุนายน 2525
- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พฤศจิกายน 2525 - ตุลาคม 2533

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

ดวงวดี สังโขบล. 2528. "หลักและกระบวนการบริหาร", ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ดวงวดี สังโขบล. 2530. "แหล่งฝึกปฏิบัติกับการศึกษาพยาบาล", ใน เอกสารประกอบการสอน
ชุดวิชาประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ดวงวดี สังโขบล และคณะ. 2532. รูปแบบความร่วมมือระหว่างการศึกษาพยาบาลและการบริการ
การพยาบาล : กรณีตัวอย่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และงาน
บริการการพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่. สงขลา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์. งบประมาณคณะพยาบาลศาสตร์

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- เกียรติบัตรนักศึกษาเก่าตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2526
- พยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล จากสถาบันการพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2535
- พยาบาลดีเด่น สาขาเกียรติคุณ จากสถาบันการพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
- ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2546

หมายเหตุ

งานอดิเรกของนางดวงวดี สังโขบล คือ อ่านหนังสือ ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 71/1 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา