ดรุณี ผ่องสุวรรณ

ดรุณี ผ่องสุวรรณ

Print Friendly, PDF & Email

ดรุณี ผ่องสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ผ่องสุวรรณ (Asst.Prof.Darunee Bhongsuwan)
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์

การศึกษา

B.Sc.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2525
M.Eng.(์นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2529

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- การผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับครัวเรือน. 2554.
- การพัฒนาเมมเบรนเซรามิกชนิดเม็ดและชนิดท่อสำหรับเครื่องกรองน้ำ. 2554.
- การพัมนาเซรามิกเมมเบรนระดับไมโครสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ น้ำหมักชีวภาพจากพืช. 2553.
- วิจัยและพัฒนาการใช้วัตถุดิบดินเซรามิกในภาคใต้ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อมในท้องถิ่น. 2553.
- การออกแบบและสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงชนิดเปิดบน. 2548.
- การพัฒนาเยื่อเซลลูโลสอะซิเตตเพื่อกรองสารปนเปื้อนระดับนาดนและออสโมซิสผันกลับในน้ำดื่ม. 2545.
- การสร้างชุดทดสอบเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับแบบ Dead-end และการทดสอบการทำงานกับเยื่อกรองที่ผลิตขึ้นเองและที่นำเข้าจากต่างประเทศ. 2544.
- การพัมนาเซรามิกเมมเบรนชนิดอลูนินาระดับไมโครแบบท่อกลวง เพื่อการทำน้ำยางสดให้เข้มข้น.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

หมายเหตุ