ช่อลดา พันธุเสนา

ช่อลดา  พันธุเสนา

Print Friendly, PDF & Email

ช่อลดา พันธุเสนา

รองศาสตราจารย์

ประวัติ

นางช่อลดา พันธุเสนา (Mrs. Chorlada Phantusena) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2488 เป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 5 คน ของนายสำรวย และนางพวงแก้ว บุญมณฑิรา สมรสแล้วกับนายประพันธ์ พันธุเสนา มีบุตรธิดารวม 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ การพยาบาลศัลยศาสตร์

การศึกษา

- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา
- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วชิรพยาบาล พ.ศ. 2511
- วทบ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2515
- ค.ม. (วัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518
- วุฒิบัตร การพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตร วิทยากรฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วุฒิบัตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การฝึกอบรม ดูงาน

- Critical Care Nursing ที่ Rush Presbyterian Hospital สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2521

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

การทำงาน

- พยาบาลชั้นตรี กองสูตินารีเวชกรรม วชิรพยาบาล พ.ศ. 2511
- ครูพยาบาลตรี กองการศึกษาพยาบาล วชิรพยาบาล พ.ศ. 2515-2519
- อาจารย์ชั้นโท ภาควิชาโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2519-2525
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2525-

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- ประธานคณะอนุกรรมการออกข้อสอบ ในคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
- กรรมการในคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
กรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโทคณะพยาบาลศาสตร์

- กรรมการในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสาย ก ในมหาวิทยาลัย
ประธานคณะอนุกรรมการออกข้อสอบคัดเลือกด้วยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์การ : การบริหารงานภาควิชารุ่นที่ 3
เลขานุการชมรมแอโรปิคด๊านซ์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะกรรมการประเมินผลการจัดนิทรรศการทางวิชาการครบรอบ 25 ปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการสรรหาหัวหน้าพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

ไขแสง ชวศิริ, ช่อลดา พันธุเสนา และสุภาณี อ่อนชื่นจิต. 2527. สุขภาพกับชีวิตประจำ
วัน. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ช่อลดา พันธุเสนา. 2527. การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาล. สงขลา: คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ช่อลดา พันธุเสนา. ม.ป.ป. การพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ : ระบบทางเดินอาหาร.
สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ช่อลดา พันธุเสนา. ม.ป.ป. การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ. สงขลา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์.
ช่อลดา พันธุเสนา. ม.ป.ป. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2518 และ 2519. สงขลา
: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ช่อลดา พันธุเสนา. ม.ป.ป. รูปแบบความร่วมมือระหว่างการศึกษาพยาบาลและการบริการ
พยาบาล : กรณีตัวอย่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และฝ่าย
การพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่. สงขลา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์.
ช่อลดา พันธุเสนา และคณะ. 2537. ประสิทธิภาพด้านความตรงเชิงพยากรณ์ของข้อสอบคัด
เลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2534.
สงขลา: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน, ฉลวย ชีวกิตการ, วิรัตน์ ธรรมาภรณ์, ช่อลดา พันธุเสนา และ
คณะ. 2537. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการคงอยู่การลาออกหรือโอนย้ายของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา: กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ

งานอดิเรกของ นางช่อลดา พันธุเสนา คือการอ่านหนังสือ มีเป้าหมายของชีวิตคือ ทำงานในวันนี้ให้ดีที่สุด เป้าหมายของการงานทั้งทางด้านวิชาการ และบริหารคือทำงานเพื่อส่วนรวม และมีประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด