ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

Print Friendly, PDF & Email

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล (Mr. Chusak Limsakul ) เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2498

การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- Diplome de Etudes Approfondies INSAT, Toulouse
- Docteur Ingenieur INSAT, Toulouse

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

เข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2521

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2546-2552
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555
- อธิการบดี ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2561
- ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2551
- รองประธานชมรมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี พ.ศ. 2553-2555
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ในปี พ.ศ. 2552-2555

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ