ชีระ ศุษิลวรณ์

Print Friendly, PDF & Email

ชีระ ศุษิลวรณ์

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์

ประวัติ

ทันตแพทย์ชีระ ศุษิลวรณ์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2472 เป็นบุตรคนที่ 4
ในจำนวนพี่น้อง 4 คนของ พันโทหลวงเนรมิตรไพชยนต์ และสาย ศุษิลวรณ์ สมรสกับแพทย์หญิงสินเลิศ ศุษิลวรณ์
มีบุตรชายจำนวน 3 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตรช่องปาก (Oral Surgery)
ถึงแก่กรรมเมื่อ 12 ธันวาคม 2538

การศึกษา

- มัธยมศึกษา (ม.8) โรงเรียนอำนวยศิลป พระนคร พ.ศ.2490
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ.2500
- Certificate in Oral Surgery, London University พ.ศ.2505
- Certificate in Oral Surgery, London University พ.ศ.2505
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2515
- ประกาศนียบัตรบริหารงานโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2515
- ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2534

การฝึกอบรม ดูงาน

ดูงานด้านการบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2519
ดูงานการบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร โรงพยาบาลทันตกรรม ประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2524

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
- International College of Dentistry (F.I.C.D)

การทำงาน

- เรืออากาศโท ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลภูมิพล พ.ศ. 2500-2501
- ทันตแพทย์ประจำหน่วยเสนารักษ์ กองบินน้อยที่ 5 ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2501-2502
- อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2502-2515
- อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2515-2532
- เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2532

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

ทันตพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2534

หมายเหตุ