จ่าง รัตนะรัต

Print Friendly, PDF & Email

จ่าง รัตนะรัต

ดร.

ประวัติ

ดร.จ่าง รัตนะรัต เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2447 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นบุตรคนที่2 ในจำนวนพี่น้อง 6 คนของนายล่อง รัตนะรัต และนางเลื่อน รัตนะรัต
สมรสกับคุณหญิงระเบียบ รัตนะรัต มีบุตร 4 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 3 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

การศึกษา

- โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2459-2458
- โรงเรียนฝึกหัดครู สวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2465-2466
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยเยนา ประเทศเยอรมันนี พ.ศ.2471-2477

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน
- สมาชิกภาคพื้นแปซิฟิค

การทำงาน

- ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ พ.ศ.2467
- สอบชิงทุนไปศึกษาวิชาเคมี ประเทศเยอรมัน โดยทุนกระทรวงธรรมการ พ.ศ.2471
- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ชั้นพิเศษ พ.ศ.2488-2503
- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ 2506-2507

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
- กรรมการอุตสาหกรรมเคมี พ.ศ.2485
- กรรมการพิจารณาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.2488
- กรรมการป้องกันภัยทางอากาศ พ.ศ.2488
- เลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ คนแรก พ.ศ.2502
- กรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI)
- เลขาธิการคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ คนแรก
- อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายร้อยทหารบก

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ