จุฑามาส ศตสุข

จุฑามาส ศตสุข

Print Friendly, PDF & Email

จุฑามาส ศตสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข (Assoc.Prof.Dr. Chutamas Satasook)

การศึกษา

- ปริญญาเอก Zoology La Trobe University

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2521

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2549-2555

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
- ความหลากหลายทางชีวภาพและชีวภูมิศาสตร์ของแมลงในคาบสมุทรไทย 2553
- ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของกลุ่มค้างคาวในเอเชียตวันออกเฉียงใต้ 2548

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ