จำเริญ เจตนเสน

จำเริญ เจตนเสน

Print Friendly, PDF & Email

จำเริญ เจตนเสน

ศาสตราจารย์

ประวัติ

นายจำเริญ เจตนเสน เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 28  เมษายน 2466  ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของรองอำมาตย์เอกขุนบรรจงทะเบียนกิจ (แก้ว เจตนเสน) และนางลูกจันทร์ เจตนเสน สมรสแล้ว มีบุตรที่เกิดจากนางวีณา เจตนเสนจำนวน 3 คน  และมีธิดาที่เกิดจากนางบุญช่วย เจตนเสน  1 คน
นายจำเริญ  เจตนเสน ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2529 รวมอายุได้ 63 ปี

การศึกษา

- มัธยมปีที่แปด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2481
- อนุปริญญาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2485
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2488
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยอาร์คันซอส์ สหรัฐอเมริกา  พ.ศ. 2498
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยโรเซสเดอร์ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2501
- ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 16 พ.ศ. 2517

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2489-2492
- อาจารย์โท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2493-2503
- อาจารย์เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2504-2508
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2509-2510
- รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2511-2513
- ศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2525-2517
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2528

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะฯ (มิถุนายน 2511)
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระที่ 1 พ.ศ.2515-2517
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระที่ 2 พ.ศ.2523-2527
- รองอธิการบดี (ฝ่ายธุรการ) 12 กรกฎาคม 2514
- เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 13 กันยายน 2517
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
- เป็นที่ปรึกษาดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่องพัฒนาการเรียนการสอนและคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการโครงการร่วมมือของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคในการอบรมครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร สสวท.
- กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
- กรรมการบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทของคณะศึกษาศาสตร์
- กรรมการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2521
- กรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนฟิสิกส์และชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ฯลฯ

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

จำเริญ เจตนเสน. 2515. "คณบดีใหม่จริงหรือ", รูสมิแล, 1(มกราคม),         4-5.
จำเริญ  เจตนเสน. 2515. "คณะศึกษาศาสตร์", รูสมิแล, 1(กุมภาพันธ์),               45.
แสวง  โพธิ์เงิน และจำเริญ เจตนเสน.    2511.  แบบเรียน
กลศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรใหม่
หลักสูตรใหม่สำหรับประโยคมัธยมศึกษา         ตอนปลาย (มศ. 4-5).     พระนคร:โรง
พิมพ์วัฒนาพานิช.
แสวง โพธิ์เงิน  และจำเริญ เจตนเสน. 2510แบบเรียนความ
ร้อน ตรงตามหลักสูตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย.  พิมพ์ครั้งที่ 2.         กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช.
แสวง โพธิ์เงิน และจำเริญ เจตนเสน. 2516. แม่เหล็ก-ไฟฟ้าสถิต.   พิมพ์            ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช.

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ

 บรรณานุกรม

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์จำเริญ  เจตนเสน ป.ช. 2529.        
ศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.