จรูญ ตันสูงเนิน

Print Friendly, PDF & Email

จรูญ ตันสูงเนิน

ผศ.

ประวัติ

ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน เกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2499  ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นับถือศาสนาพุทธ เป็นบุตรของนายสมจิต  ตันสูงเนิน (เสียชีวิต) และนางเพยาว์ ตันสูงเนิน  สมรสกับนางประชิต ตันสูงเนิน

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปี 2522

- ปริญญาโท กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2527

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2555

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

- รายงานการวิจัย การประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- รายงานการวิจัย ประเมินผลโครงการทักษิณพัฒนา ปี 2542

- รายงานการวิจัย ประเมินผลโครงการทักษิณพัฒนา ปี 2543

- รายงานการวิจัย เรื่อง อนุรักษ์เนื้อร้องเพลงไทยจากแผ่นเสียงรุ่นเก่า

- พัฒนาการเขียนจรูญ ตันสูงเนิน

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ