จรัญ จันทลักขณา

จรัญ จันทลักขณา

Print Friendly, PDF & Email

จรัญ จันทลักขณา

ศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

จรัญ จันทลักขณา (Charan Chantalakhana) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2479 ที่จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 9 คน
ของนายเลาะ และนางดา จันทลักขณา สมรสแล้วกับนางอัจฉรีย์ จันทลักขณา มีบุตรธิดา รวม 3 คน เป็นชาย 2 คนและหญิง 1 คน

การศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนวชิรานุกูล จ.สงขลา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จบปี 2) เรียนต่อด้วยทุน ก.พ. ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- B.S. in Animal Husbandry จาก Iowa State University U.S.A. พ.ศ. 2502
- M.S. in Animal Breeding จาก Iowa State University U.S.A. พ.ศ. 2503
- Ph.D. in Animal Breeding จาก Iowa State University U.S.A. พ.ศ. 2511

การฝึกอบรม ดูงาน

- ร่วมในการประชุมนานาชาติ 3-6 ครั้งต่อปีในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา
- ดูงานในประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเซีย ยุโรป อเมริกาและอัฟริกา
- เป็นสมาชิกของ TAC (Technical Advisory Committee) ของ CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research) สนับสนุนโดย WB/FAO/UNDP, 1986-1990 เคยเป็น TAC Liaison Scientist สำหรับ ILCA, ILRAD, IRRI และ CIAT


สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- The Biometrics Society
- The Society for Advancement in Breeding Research in Asia and Oceania (SABRAO), ทำหน้าที่เป็น Regional Secretary ในปี ค.ศ. 1971-1973
- The Thai Society of Agricultural Science
- The Thai Society of Statistics
- The Animal Husbandry Association of Thailand (AHAT) ทำหน้าที่เป็นนายกสมาคม ปี ค.ศ. 1984-1988, 1991-1993
- The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies ทำหน้าที่เป็นอุปนายก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989-1991/เป็นนายกสมาคม ปี ค.ศ. 1991-1992
- Asian Buffalo Association (ABA) เป็นรองประธานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992
- นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

การทำงาน

- อาจารย์ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2505
- รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2521-2525
- ศาสตราจารย์ระดับ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2525-2531
- ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2531
- เป็นอาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนาศึกษา (NIDA) ระดับปริญญาโท (สถิติประยุกต์)
- เป็นอาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท (สถิติ)
- เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี (แพทย์และพยาบาล) วิชาสถิติ

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าสถานีวิจัยทับกวาง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2506-2509
- ร่วมบุกเบิกวิทยาเขตและสถานีวิจัยกำแพงแสน พ.ศ.2511-2516
- หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2517-2519, 2527-2529
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2518-2521
- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2521-2522
- ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2522-2523
- หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค พ.ศ. 2527-2534
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2529-2531
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2531-2533
- ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ พ.ศ. 2534-2539

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- Gamma Sigma Delta Membersip Award, undergraduate Iowa Chapter, พ.ศ. 2502, Iowa State University, U.S.A.
- Centenial Scholar Award for Outstanding Foreign Graduate Strdent Iowa State University, พ.ศ. 2505
- Science Pioneer Prize (World Buffalo Research) พ.ศ. 2528
- นักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2534
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2539

หมายเหตุ

งานอดิเรกของจรัญ จันทลักขณา คือ การเขียน การอ่าน มีเป้าหมายของชีวิตคือ สอนศิษย์ให้มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในชีวิต และทำงานพัฒนาปศุสัตว์ให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรยากจน มีเป้าหมายของการงานทั้งทางด้านวิชาการและบริหารคือ ทำงานให้เป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของสังคม ซึ่งต้องใช้เวลานาน เสียสละและอดทน ส่วนหลักในการทำงาน ยึดอิทธิบาท 4 รวมทั้งยึดหลักที่ว่าความกตัญญูเป็นสมบัติของคนดี, ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น, ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

ปัจจุบันพักอยู่ที่บ้านเลขที่ 244/238 ถนนรามอินทรา ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.0-2521-3518