คัมภีร์ มัลลิกะมาส

คัมภีร์ มัลลิกะมาส

Print Friendly, PDF & Email

คัมภีร์ มัลลิกะมาส

นายแพทย์

ประวัติ

นายคัมภีร์ มัลลิกะมาส (Mr.Kampee Mallikamas) เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
นับถือศาสนาพุทธ เกิดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2460 ที่ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 13 คน
ของขุนอาเทศคดี (ถึงแก่กรรมแล้ว) กับ นางเจ้ง มัลลิกะมาส (ถึงแก่กรรมแล้ว)
สมรสกับคุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส มีบุตร 5 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 4 คน
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ คือ วิชาระงับความรู้สึกและศัลยศาสตร์
นายคัมภีร์ มัลลิกะมาส ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2549

การศึกษา

- มัธยมปลาย โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2478
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2484
- การศึกษาเพิ่มเติมวิชาระงับความรู้สึก และวิชาศัลยกรรมในสหรัฐอเมริกา โดยชิงทุนของ
- สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ ณ เมืองชิคาโก ในระหว่าง พ.ศ. 2492-2495
ได้รับคุณวุฒิ คือ
ประกาศนียบัตรในวิชาศัลยกรรมบาดเจ็บและกระดูกหักจาก Cook County Graduate
Medical School, Chicago
ประกาศนียบัตรวิชาโรคผิวหนังจาก Cook County Graduate Medical School, Chicago
ประกาศนียบัตรวิชาบริหารงานโรงพยาบาลจาก American Hospital Association,
Chicago
- ศึกษาเพิ่มเติมในวิชาการบริหารส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ในกรุงเฮก (International Union of Local Authorities และ Institute of Public Administration) กรุงลอนดอน (Municipality of London) และกรุงเบอร์ลิน (The Public Administration Institute) และได้รับประกาศนียบัตรจาก International Union of Local Authorities ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อพ.ศ. 2509
- ศึกษาเพิ่มเติมในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อความรู้กฏหมายชั้นต้น ปีที่ 1 และปีที่ 2 พ.ศ. 2516-2518
- อนุมัติบัตรของแพทยสภา ในสาขาวิสัญญีวิทยา
- อนุมัติบัตรของแพทยสภา ในสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

การฝึกอบรม ดูงาน

- ดูงานเพิ่มเติมทางศัลยกรรมวิชาระงับความรู้สึก และวิชาการบริหารงานโรงพยาบาล ในประเทศเนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เดนมาร์ค สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง พ.ศ. 2509
- ดูงานเพิ่มเติมทางศัลยกรรมวิชาระงับความรู้สึก และวิชาการบริหารงานโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2510

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

- แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิโรงพยาบาลกลาง
- มูลนิธิธรรมปัญญาบดี
- สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
- ชมรมแพทย์ปริญญา รุ่น 86
- แพทยสภา
- สโมสรศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล
- ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

การทำงาน

- แพทย์เสนารักษ์ กองทัพบกในราชการสนาม ในกรณีพิพาทอินโดจีน ฝรั่งเศส เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ได้รับพระราชทานยศนายร้อยตรี พ.ศ. 2484
- นายแพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2484-2485
- แพทย์เสนารักษ์ กองทัพบกในราชการสนาม ในสงครามมหาเอเซียบูรพา พ.ศ. 2485
- นายแพทย์โท กรมการแพทย์ แต่ยังรับราชการสนามในกองทัพบก พ.ศ. 2486
- ปลดหน้าที่จากกองทัพบกเป็นนายทหารประจำการนอกกอง กองทัพบกให้เข้ารับราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2488 ทำหน้าที่แพทย์ประจำบ้านวชิรพยาบาล และต่อมาทำหน้าที่
- แพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลกลางนายแพทย์โท แผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลกลาง
พ.ศ. 2489
- ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2492
- นายแพทย์โท หัวหน้าแผนกการระงับความรู้สึก และหัวหน้าแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2495
- แพทย์เอก หัวหน้าแผนกการระงับความรู้สึก และหัวหน้าแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2497
- แพทย์เอก หัวหน้าแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2498
- แพทย์พิเศษ พนักงานเทศบาลนครกรุงเทพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2503
- รองปลัดเทศบาลนครกรุงเทพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2506
(รักษาการ 2 มกราคม 2506 ดำรงตำแหน่ง 30 กรกฎาคม 2506)
- รองปลัดเทศบาลนครกรุงเทพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
โรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2513-2519
- รองปลัดเทศบาลนครหลวงและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2514
- ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์และอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
พ.ศ. 2516
- ที่ปรึกษาการแพทย์และอนามัย กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง 3 เมษายน 2517
- ที่ปรึกษาการแพทย์และอนามัย กรุงเทพมหานคร และเป็นศัลยแพทย์และแพทย์ระงับความรู้สึกที่ปรึกษาโรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2519
- ที่ปรึกษาศัลยแพทยศาสตร์และวิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- เกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 กันยายน 2520

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลนครหลวง (โรงพยาบาลตากสิน ปัจจุบัน)
พ.ศ. 2503-2519
- ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์และอนามัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516-2519
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 กรกฎาคม 2520-1 กุมภาพันธ์ 2522

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

- เป็นแพทย์ไทยคนแรกที่สำเร็จวิชาระงับความรู้สึก (วิสัญญีวิทยา) พ.ศ. 2495
- นำและเผยแพร่การผ่าตัดใส่ตะปูในโพรงกระดูก เพื่อรักษากระดูกหัก พ.ศ. 2495
- เป็นผู้ดำเนินการการเวนคืนบริเวณโรงพยาบาลกลาง จาก 3 ไร่เศษ เป็นประมาณ 13 ไร่เศษ
พ.ศ. 2506-2507
- ริเริ่มการผ่าตัดแปลงเพศ
- ริเริ่มการผ่าตัดใส่แกนพลาสติกในองคชาติ เพื่อรักษาโรคไร้สมรรถภาพในทางกาม
- จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล (พยาบาล อนามัยและผดุงครรภ์) โรงพยาบาลกลาง

ผลงานทางวิชาการ

งานเขียน ค้นคว้า และเผยแพร่ เท่าที่รวบรวมได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485-2534 จำนวนประมาณ 263 เรื่อง ส่วนใหญ่ลงพิมพ์ในนิตยสารการแพทย์เทศบาล เวชสาร วารสารเทศบาลนครกรุงเทพฯ และ
นิตยสารท้องถิ่น ฯลฯ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- F.A.C.A.(การระงับความรู้สึก) พ.ศ. 2494
- F.I.C.S.(การระงับความรู้สึกและศัลยกรรม) พ.ศ. 2494

หมายเหตุ