กิตติ ลิ่มอภิชาต

กิตติ ลิ่มอภิชาต

Print Friendly, PDF & Email

กิตติ ลิ่มอภิชาต

ประวัติ

นายกิตติ ลิ่มอภิชาต
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญคือ Thai Board in Internal Medicine, Neurology
Migraine, Epilepsy.

การศึกษา

- ว.บ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ป.ชั้นสูง (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ว.ว. (อายุรศาสตร์) แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2551

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

หมายเหตุ