กฤษณา ไกรสินธุ์

กฤษณา  ไกรสินธุ์

Print Friendly, PDF & Email

กฤษณา ไกรสินธุ์

ดร.

ประวัติ

เกิดที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497

การศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนราชินี
- ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท สาขาเภสัชวิเคราะห์ มหาวิทยาลัย Strahclyde
- ปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมี มหาวิทยาลัย Bath ประเทศอังกฤษ

การฝึกอบรม ดูงาน

- อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

- วิจัยเกี่ยวกับยารักษาโรคเอดส์ ผลิตยาชื่อยาสัญ AZT ป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก ปี 2535
- คิดค้นยาชื่อ GPO (Government Phamacy Organization) หรือยาต้นเอดส์ตรี ค็อกแทล
- ผลิตยารักษาโรคมาลาเรีย ชื่อThai Tan Zumate
- ผลิตยาเหน็บทวารเด็กสำหรับรักษาโรคมาลาเรีย

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 7 และนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประจำปี 2541
- รางวัล Gobal Scientist Award 2004 (รางวัลนักวิทยาศาสตร์โลก ทางด้านโรคเอดส์ ประจำปี 2004) ณ ประเทศนอร์เวย์
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 2007 Speaker for the Chancellor’s Distinguished Lectureship Series จากมหาวิทยาลัย Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร “รีดเดอร์สไดเจสต์” ให้เป็นบุคคลแห่งปีของเอเชีย (Asian of the Year 2007)ประจำปี 2551
- รางวัลพลเมืองคนกล้า (Citizen Hero) เพื่อยกย่องการอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวม จากสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
- รางวัลเภสัชกรเกียรติคุณ ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศเพื่อยกย่องผลงานความดีและความเสียสละเพื่อมนุษยชน จากสมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2552
- รางวัล Honorary Degree of Doctor of Science จากมหาวิทยาลัย Bath เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552
- รางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ (Public Service) ประจำปี 2552

หมายเหตุ