กนก วงษ์ตระหง่าน

กนก วงษ์ตระหง่าน

Print Friendly, PDF & Email

กนก วงษ์ตระหง่าน

ศาสตราจารย์ ดร.

ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เกิดที่จังหวัดพิจิตร

การศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2518
- M.A.Political Science University of California พ.ศ.2521
- Ph.D. Political Science The Johns Hopkins University พ.ศ.2524
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 37

การฝึกอบรม ดูงาน

สมาคม ชมรม มูลนิธิที่เป็นสมาชิก

การทำงาน

- อาจารย์ระดับ 4 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 5 สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525
- รองศาสตราจารย์ ระดับ 7 พ.ศ. 2528
- ศาสตราจารย์ ระดับ 10 พ.ศ. 2534

ตำแหน่งต่าง ๆ ทางการบริหาร งานวิชาการ และอื่น ๆ

- รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537-2540
- กรรมการบริหารสายปฏิบัติการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรัษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พ.ศ. 2540
- ประธานสายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พ.ศ. 2541
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฟมิลี่มาร์ท จำกัด พ.ศ. 2546
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พ.ศ. 2548-2549
- ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549-2550
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552

ผลงานการบริหารขณะอยู่ในตำแหน่ง

ผลงานทางวิชาการ

รางวัลหรือปริญญากิตติมศักดิ์ที่ได้รับ

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอิสลามศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558

หมายเหตุ