เกียรติคุณ

ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

จรัญ จันทลักขณา

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

ประทุม ม่วงมี

ปรี่ชา ป้องภัย

อาคม พัฒิยะ

กนก วงษ์ตระหง่าน

โอภาส พิมพา

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

วิจิตร ณ ระนอง

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

สุชาดา ทิพย์มนตรี

เกษม ลิ่มวงศ์

บุญ จันทร์ทักษิโณภาส

พรพิมล คีรีรัตน์

สุนาลินี นิโครธานนท์

กฤษณา ไกรสินธุ์

สมพร ใช้บางยาง

มยุรี วศินานุกร

มีจำนวนทั้งสิ้น 38 รายการ