อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง

หริส สูตะบุตร

โอภาส พิมพา

บุญ จันทร์ทักษิโณภาส

บรรเลง ศรนิล

นุกูล รัตนดากุล

ดรุณี ผ่องสุวรรณ

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

พรพิมล คีรีรัตน์

วรากร ลิ่มบุตร

วัน เดชพิชัย

ประกาศ สว่างโชติ

ปรี่ชา ป้องภัย

นพรัตน์ บำรุงรักษ์

มยุรี วศินานุกร

ประทุม ม่วงมี

มีจำนวนทั้งสิ้น 15 รายการ