อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง

ปรี่ชา ป้องภัย

นพรัตน์ บำรุงรักษ์

มยุรี วศินานุกร

หริส สูตะบุตร

บุญ จันทร์ทักษิโณภาส

บรรเลง ศรนิล

นุกูล รัตนดากุล

ดรุณี ผ่องสุวรรณ

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

พรพิมล คีรีรัตน์

วรากร ลิ่มบุตร

วัน เดชพิชัย

ประกาศ สว่างโชติ

มีจำนวนทั้งสิ้น 13 รายการ