อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง

วรากร ลิ่มบุตร

วัน เดชพิชัย

ประกาศ สว่างโชติ

ปรี่ชา ป้องภัย

นพรัตน์ บำรุงรักษ์

มยุรี วศินานุกร

ประทุม ม่วงมี

หริส สูตะบุตร

โอภาส พิมพา

บุญ จันทร์ทักษิโณภาส

สุชาดา ทิพย์มนตรี

บรรเลง ศรนิล

นุกูล รัตนดากุล

ดรุณี ผ่องสุวรรณ

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

พรพิมล คีรีรัตน์

มีจำนวนทั้งสิ้น 16 รายการ