อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง

นพรัตน์ บำรุงรักษ์

มยุรี วศินานุกร

เจริญ นาคะสรรค์

หริส สูตะบุตร

ประทุม ม่วงมี

บุญ จันทร์ทักษิโณภาส

โอภาส พิมพา

บรรเลง ศรนิล

สุชาดา ทิพย์มนตรี

นุกูล รัตนดากุล

ดรุณี ผ่องสุวรรณ

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

พรพิมล คีรีรัตน์

วรากร ลิ่มบุตร

วัน เดชพิชัย

ประกาศ สว่างโชติ

ปรี่ชา ป้องภัย

มีจำนวนทั้งสิ้น 17 รายการ