อักษรตัวแรกของชื่อ

สุนทร โสตถิพันธุ์

ถนัด คอมันตร์

ดวงวดี สังโขบล

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

กันยา เสาตระกูล

นิทัศน์ เพราแก้ว

เกษม จาติกวณิช

หะสัน หมัดหมาน

สุวิทย์ บุญช่วย

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

หริส สูตะบุตร

พรพิมล คีรีรัตน์

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ

ศุภชัย แสงปัญญา

ปราโมทย์ กระมุท

ครองชัย หัตถา

วัลลภ สันติประชา

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์

มีจำนวนทั้งสิ้น 88 รายการ