อักษรตัวแรกของชื่อ

วสัตน์ อติศัพท์

พัชรียา ไชยลังกา

แวอาแซ แวหามะ

สุวิมล เขี้ยวแก้ว

จรัญ จันทลักขณา

วรากร ลิ่มบุตร

ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์

บรรเลง ศรนิล

ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

โอสถ โกศิน

มยุรี วศินานุกร

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

พักตรา คูบุรัตถ์

สมเกียรติ สายธนู

ประกาศ สว่างโชติ

คัมภีร์ มัลลิกะมาส

ปรียา วิริยานนท์

จรูญ ตันสูงเนิน

เกษม สุวรรณกุล

มนตรี มีเนียม

มีจำนวนทั้งสิ้น 97 รายการ