อักษรตัวแรกของชื่อ

สุวิมล เขี้ยวแก้ว

จรัญ จันทลักขณา

วรากร ลิ่มบุตร

ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์

บรรเลง ศรนิล

โอสถ โกศิน

มยุรี วศินานุกร

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

พักตรา คูบุรัตถ์

สมเกียรติ สายธนู

ประกาศ สว่างโชติ

คัมภีร์ มัลลิกะมาส

ปรียา วิริยานนท์

เกษม สุวรรณกุล

มนตรี มีเนียม

ผดุงยศ ดวงมาลา

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

อาคม พัฒิยะ

มูอัสซัล บินแสละ

เกษม ลิ่มวงศ์

มีจำนวนทั้งสิ้น 88 รายการ