อักษรตัวแรกของชื่อ

ผดุงยศ ดวงมาลา

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

อาคม พัฒิยะ

มูอัสซัล บินแสละ

เกษม ลิ่มวงศ์

เ่จือ สุทธิวนิช

จำเริญ เจตนเสน

สุจินต์ จินายน

ยูโซะ ตาเละ

ไสว เลี่ยมแก้ว

วิจิตร ณ ระนอง

วิไลวรรณ โชติเกียรติ

ธาดา ยิบอินซอย

สนิท อักษรแก้ว

สมปอง ทองผ่อง

ประเสริฐ ชิตพงศ์

นุกูล รัตนดากุล

อนันต์ ทิพยรัตน์

บุญ จันทร์ทักษิโณภาส

จุฑามาส ศตสุข

มีจำนวนทั้งสิ้น 88 รายการ