อักษรตัวแรกของชื่อ

ปราโมทย์ กระมุท

ครองชัย หัตถา

วัลลภ สันติประชา

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์

มนัส ชัยสวัสดิ์

สมพร ใช้บางยาง

สนธยา อนรรฆศิริ

บุญชม ศรีสะอาด

วสัตน์ อติศัพท์

พัชรียา ไชยลังกา

แวอาแซ แวหามะ

สุวิมล เขี้ยวแก้ว

จรัญ จันทลักขณา

วรากร ลิ่มบุตร

ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์

บรรเลง ศรนิล

โอสถ โกศิน

มยุรี วศินานุกร

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

พักตรา คูบุรัตถ์

มีจำนวนทั้งสิ้น 88 รายการ