อักษรตัวแรกของชื่อ

ยูโซะ ตาเละ

จำเริญ เจตนเสน

สุจินต์ จินายน

วิจิตร ณ ระนอง

วิไลวรรณ โชติเกียรติ

ไสว เลี่ยมแก้ว

สนิท อักษรแก้ว

บัวเรศ คำทอง

ธาดา ยิบอินซอย

นุกูล รัตนดากุล

สมปอง ทองผ่อง

ประเสริฐ ชิตพงศ์

บุญ จันทร์ทักษิโณภาส

จุฑามาส ศตสุข

อนันต์ ทิพยรัตน์

โคทม อารียา

ผาสุข กุลละวณิชย์

สามารถ อังศุสิงห์

ดรุณี ผ่องสุวรรณ

สวัสดิ์ สกุลไทย์

มีจำนวนทั้งสิ้น 100 รายการ