อักษรตัวแรกของชื่อ

นิวัติ แก้วประดับ

กิตติ ลิ่มอภิชาต

บุญสม ศิริบำรุงสุข

กำชัย ทองหล่อ

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

ปรี่ชา ป้องภัย

กฤษณา ไกรสินธุ์

นพรัตน์ บำรุงรักษ์

สุนาลินี นิโครธานนท์

อังคาร กัลยาณพงศ์

วัน เดชพิชัย

สิปปนนท์ เกตุทัต

กนก วงษ์ตระหง่าน

วิสิทธิ์ จินตวงศ์

กวี ศิริธรรม

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ถนอม กิตติขจร

อิสมาแอ อาลี

สุนทร โสตถิพันธุ์

ถนัด คอมันตร์

มีจำนวนทั้งสิ้น 93 รายการ