อักษรตัวแรกของชื่อ

วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

กันยา เสาตระกูล

นิทัศน์ เพราแก้ว

เกษม จาติกวณิช

หะสัน หมัดหมาน

สุวิทย์ บุญช่วย

นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

หริส สูตะบุตร

พรพิมล คีรีรัตน์

ชำนาญ ประทุมสินธุ์ (ณ สงขลา)

ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ

ศุภชัย แสงปัญญา

ปราโมทย์ กระมุท

ครองชัย หัตถา

วัลลภ สันติประชา

ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์

มนัส ชัยสวัสดิ์

สมพร ใช้บางยาง

สนธยา อนรรฆศิริ

บุญชม ศรีสะอาด

มีจำนวนทั้งสิ้น 97 รายการ