อักษรตัวแรกของชื่อ

สุวิมล เขี้ยวแก้ว

จรัญ จันทลักขณา

วรากร ลิ่มบุตร

ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์

บรรเลง ศรนิล

โอสถ โกศิน

มนตรี มีเนียม

พวงเพ็ญ ศิริรักษ์

ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม

สมเกียรติ สายธนู

ประกาศ สว่างโชติ

คัมภีร์ มัลลิกะมาส

ปรียา วิริยานนท์

จำเริญ เจตนเสน

สุจินต์ จินายน

ผดุงยศ ดวงมาลา

ไสว เลี่ยมแก้ว

อาคม พัฒิยะ

มูอัสซัล บินแสละ

เกษม ลิ่มวงศ์

มีจำนวนทั้งสิ้น 83 รายการ